Podsumowanie dnia – Zaskakująca covidowa wyprzedaż

20:16 26 listopada 2021

Dzisiejsza sesja, która miała być bardzo spokojna ze względu na wczorajsze Święto Dziękczynienia, przyniosła zupełnie inny rezultat. Obawy związane z nowym wariantem koronawirusa z Afryki powodują mocną wyprzedaż na niemal każdym rynku. Spadki w Europie nierzadko przekraczały 2%, a sięgały nawet 4%. Sesja na Wall Street wyglądała nieco lepiej, co jest powiązane z udziałem spółek, które zyskiwały w trakcie pandemii. Tak czy inaczej spadki były znaczące.

Obawy związane z koronawirusem to potencjalne restrykcje w wielu gospodarkach na świecie. Może to opóźnić zmiany w polityce monetarnej, które niedawno się rozpoczęły. Rynek wycenia już obecnie jedynie 1 podwyżkę w USA w przyszłym roku i można powątpiewać, że na najbliższym posiedzeniu Fed zdecyduje się na większy tapering programu QE.

Mniejsze oczekiwania dotyczące stóp to słabszy dolar, niższe rentowności i wyższe ceny złota. Złoto wyraźnie odbiło, choć w dużej mierze wzrosty zostały zredukowane. Mimo wszystko widać było dzisiaj popyt na waluty bezpieczne, choć naprawdę duże wzrosty były dzisiaj widoczne na spółkach medycznych, przede wszystkim u producentów szczepionek.

Ropa WTI taniała dzisiaj blisko 15%! To potężny spadek związany z możliwością wprowadzenia dużych restrykcji dotyczących mobilności, w celu ograniczenia transmisji nowego wariantu koronawirusa. Ropa może zakończyć dzisiejszą sesję poniżej kluczowych miejsc wsparcia z perspektywy byków.

WHO podczas dzisiejszej konferencji prasowej wskazuje, że nowy wariant jest najbardziej niebezpieczny ze wszystkich, które do tej pory występowały. Taka informacja uzasadnia duże obawy inwestorów na rynku, choć jednocześnie należy poczekać, czy rozprzestrzenianie wirusa będzie podobne jak w przypadku innych wariantów.

 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót