Podsumowanie rozmów Putin - Xi

18:32 21 marca 2023

Prezydent Chin Xi Jinping przebywał w ostatnich dniach z wizytą w Moskwie, gdzie rozmawiał z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Wizyta ta była bacznie obserwowana na Zachodzie pod kątem ewentualnych oznak oferowania przez Chiny dostaw broni dla Rosji. O dostawach karabinów i kamizelek donosił ostatnio m.in. Politico. Jednak ani na konferencji prasowej po rozmowach, ani w wydanym wspólnym oświadczeniu nie było wzmianki o zwiększonych dostawach wojskowych. Zapowiedziano natomiast pogłębienie współpracy między rosyjskimi i chińskimi siłami zbrojnymi oraz przeprowadzenie regulacyjnych ćwiczeń lotniczych i morskich. Ogólnie rzecz biorąc, rozmowy skupiły się głównie na współpracy gospodarczej między dwoma krajami - tutaj brak rozczarowania. Poniżej przedstawiamy kilka kluczowych wniosków z nagłówków wiadomości pojawiających się po zakończeniu rozmów.

Podsumowanie

 • Podpisano dokumenty dotyczące strategicznej współpracy między Chinami i Rosją
 • Xi zaprosił Putina do odwiedzenia Chin w tym roku. Kreml nie wykluczył takiej wizyty
 • Zalecono regularne kontakty premierów Chin i Rosji
 • W wojnie atomowej nie ma zwycięzców i nigdy nie należy jej rozpętać
 • Chiny i Rosja są zaniepokojone zacieśnianiem więzi między NATO a państwami regionu Azji i Pacyfiku
 • Zachód powinien wykazać zrozumienie wobec sytuacji Korei Północnej i przywrócić dialog
 • Pogłębianie współpracy chińsko-rosyjskiej nie jest konfrontacyjne wobec innych krajów
 • Rosja pozytywnie ocenia stanowisko Chin w sprawie Ukrainy
 • Współpraca między rosyjskimi i chińskimi siłami zbrojnymi będzie się pogłębiać dzięki regularnym ćwiczeniom lotniczym i morskim
 • Stosunki między Chinami i Rosją nie powinny być jednak postrzegane jako sojusz wojskowo-polityczny

Putin

 • Handel i współpraca gospodarcza jest priorytetem w stosunkach chińsko-rosyjskich
 • Rosja jest gotowa zwiększyć dostawy ropy do Chin i zwiększy eksport LNG do Chin
 • Putin powiedział, że plan pokojowy zaproponowany przez Chiny może być podstawą do rozwiązania wojny na Ukrainie, jeśli Zachód i Kijów będą gotowe do rozmów
 • Rosja pomaga budować reaktory atomowe w Chinach
 • Będzie reagował na informacje o dostawach uranu na Ukrainę

XI Jinping

 • Zgodził się na zwiększenie handlu produktami naftowymi z Rosją
 • Zgodził się na rozszerzenie współpracy z Rosją w zakresie cyfryzacji gospodarki
 • Podkreślił dialog jako sposób na rozwiązanie wojny w Ukrainie
 • Jeśli chodzi o reakcję rynku - nie było jej prawie wcale. Ponieważ nie padły żadne istotne zapowiedzi, nie było też elementu zaskoczenia.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót