Pogoda napędza gaz ziemny!

16:41 3 sierpnia 2020

Najnowsze prognozy pogody zatrzymują wyprzedaż na rynku gazu ziemnego w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj cena rośnie o ponad 13% i przekracza poziom 2 USD za MMBTU. Cena znajduje się najwyżej od majowego wybicia i jednocześnie w górnym pułapie konsolidacji trwającej od lutego. Co powoduje tak istotne wzrosty cen gazu ziemnego?

Jest to zmiana prognoz pogodowych. W zeszłym tygodniu oczekiwano zatrzymania fali upałów trwających już od kilku tygodni, jednak najnowsze wyniki modeli pogodowych pokazują dalszy wzrost temperatur. To powoduje wzrost zapotrzebowania na energię na chłodzenie. Refinitiv oczekuje, że popyt na gaz zawierający również eksport wzrośnie w tym tygodniu do poziomu 92,5 bcfd z poziomu 88,8 bcfd (miliardów stóp sześciennych na dzień). Z kolei sam eksport ma wynieść w sierpniu 4,0 bcfd, co ma być wzrostem z poziomu 3,3 bcfd z lipca. Poziom ten był jednocześnie najniższym poziomem od 21 miesięcy. Poziom 4,0 bcfd jest wykorzystaniem mocy eksportowych na poziomie 41%. Do tej pory rekord zanotowany był w lutym na poziomie 8,7 bcfd i stanowił 87% wykorzystanie mocy eksportowych. Dane pokazują również zmniejszającą się ilość anulowania dostaw gazu z USA. 

Cena gazu testuje bardzo ważny poziom oporu. Wzrost jest powiązany z oczekiwaniem nadzwyczajnie wysokiego popytu. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót