Poranna odprawa (16.09.2021)

07:57 16 września 2021
 • W trakcie sesji azjatyckiej większość indeksów traciła. Nie ma jasnej przyczyny dzisiejszych spadków, jednak media przypisują je obawami o kondycję chińskiej spółki Evergrande i następstw jej ewentualnego upadku

 • Kontrakty futures wskazują na nieco wyższe otwarcie sesji europejskiej

 • Główny ekonomista EBC Lane powiedział, że jest zadowolony z wpływu jaki mają niskie stopy na inflację bazową

 • Australia podpisała umowę dot. bezpieczeństwa z USA i Wielką Brytanią. W ramach umowy kraj otrzyma łodzie podwodne z napędem jądrowym. Chiny nalegają aby wspomniane państw porzuciły nastawienie z czasów zimnej wojny

 • Australijski raport z rynku pracy za sierpień pokazał spadek zatrudnienia o 146,3 tys. (ocz. -80 tys.). Niemniej stopa bezrobocia spadła z 4,6 do 4,5% (ocz. 4,9%)

 • Gospodarka Nowej Zelandii osiągnęła w II kw. 2021 roku tempo wzrostu PKB na poziomie 2,8% k/k (ocz. 1,5% k/k)

 • Japoński eksport był w sierpniu wyższy o 26,2% r/r (ocz. 34% r/r), a import był wyższy o 44,7% r/r (ocz. 40% r/r)

 • AMC Theaters, amerykańska sieć kin, których właścicielem jest AMC Entertainment, ogłosiła, że rozpocznie przyjmować płatności w Bitcoin Cash, Ethereum i Litecoin

 • Metale szlachetne tracą pod wpływem umocnienia dolara amerykańskiego

 • Ropa notowana jest nieznacznie wyżej, a metale przemysłowe tracą

 • AUD i GBP są najsłabszymi z głównych walut, a najlepiej radzą sobie USD i JPY

AUDUSD pokonuje strefę wsparcia przy 0,7340 po publikacji australijskiego raport z rynku pracy. Kluczowy był spadek zatrudnienia. Lepszy od oczekiwań odczyt stopy bezrobocia wynikał ze spadku partycypacji. Najbliższym ważnym wsparciem dla pary jest ostatni dołek w okolicach 0,7110. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót