Poranna odprawa

06:23 14 sierpnia 2019

Najważniejsze wydarzenia na rynkach finansowych z ostatnich godzin:

  • Po odroczeniu na chińskie produkty przez Donalda Trumpa notowania indeksów giełdowych poszybowały w górę - NASDAQ zyskał prawie 2%, SP500 i Dow Jones zyskały odpowiednio po 1,5% i 1,4%

  • Indeksy giełdowe w Azji również świecą kolorem zielonym o poranku, choć jego intensywność jest mniejsza - NIKKEI rośnie o 1%, chińskie główne indeksy zyskują 0,8%, południowokoreański KOSPI dodaje również 0,8%

  • Chińska produkcja przemysłowa wzrosła w lipcu o 4,8% r/r przy konsensusie na poziomie 6% r/r; sprzedaż detaliczna wzrosła o 7,6% r/r (kons. 8,6% r/r), zaś nakłady inwestycyjne w aktywa trwałe poza sektorem rolniczym wzrosły od początku roku 5,7% r/r (kons. 5,8% r/r)

  • Zamówienia na maszyny z Japonii wzrosły w czerwcu aż o 13,9% m/m, konsensus zakładał spadek o 1% m/m

  • Australijski indeks wzrostu płac wzrósł 2,3% r/r, dane były zgodne z oczekiwaniami; indeks nastroju konsumenrów Westpac wyniósł w sierpniu 3,6% wobec -4,1% poprzednio - Australijczyk traci 0,1% do swojego amerykańskiego odpowiednika o poranku

  • Chiny poinformowały, iż w dalszym ciągu utrzymują chęć negocjacji handlowych w przyszłym miesiącu

  • Pomimo dobrych nastrojów na rynkach akcji rentowność amerykańskiej 10-latki odbiła jedynie nieznacznie (ok. 3-4pb od momentu informacji o odroczeniu ceł), o poranku kwotowana jest ona na poziomie 1,676%

  • Głosowanie nad wotum zaufania dla włoskiego rządu odbędzie się 20 sierpnia

Notowania kontraktu CFD na NASDAQ (US100) zamknęły się wczoraj na najwyższym poziomie od 1 sierpnia. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót