Poranna odprawa

06:19 16 września 2019
  • O poranku notowania ropy brent zwyżkują o ponad 10%, zaś ropy WTI o blisko 9% w odpowiedzi na ataki dokonane na arabskie rafinerie podczas weekendu; ataki te spowodowały tymczasową stratę po stronie podażowej sięgającą 5% światowej produkcji (ponad połowa wydobywanej ropy w Arabii Saudyjskiej); do ataku przyznało się rebelianckie ugrupowanie Huti w Jemenie popierane przez Iran

  • Na rynku FX również widać wzmożony popyt na waluty, które w dużym stopniu są uzależnione od ropy - NOK zyskuje do USD 0,5%; CAD w górę o 0,4%

  • Donald Trump powiedział, że USA są gotowe do uwolnienia części swoich strategicznych rezerw paliw w razie takiej konieczności

  • Amerykańskie indeksy zakończyły piątkowy handel w pobliżu poziomów otwarcia, podobne nastroje w Azji z wyjątkiem Hang Seng, który traci 1%; kontrakty na DAX i SP500 nie wskazują jednak niczego dobrego - te pierwsze w dół o 1%, zaś te drugie w dół o 0,7%

  • Chińska produkcja przemysłowa wzrosła w sierpniu 4,4% r/r (kons. 5,2% r/r); sprzedaż detaliczna wzrosła 7,5% r/r (kons. 7,9% r/r); inwestycje w środki trwałe poza rolnictwem wzrosły 5,5% r/r od początku roku (kons. 5,7% r/r)

  • Nowozelandzki PMI dla usług spadł w sierpniu do 54,6 z 54,8

Notowania ropy WTI podskoczyły na otwarciu, jednak od tego czasu zdołały wymazać nieco z tego ruchu. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót