Porozumienie niepewne, totalna wyprzedaż na giełdach

20:21 6 grudnia 2018

Z pewnością nie mamy dzisiaj do czynienia z pozytywnym wydźwiękiem na rynkach finansowych, pomimo tzw. Mikołajek, które mogłyby być brane przez inwestorów jako dobry moment na rozpoczęcie rajdu Św. Mikołaja. Niemniej na giełdach obserwowaliśmy dzisiaj totalną wyprzedaż, która związana była z napięciami na linii Chiny-USA oraz po mieszanym wydźwięku danych z USA, które wysyłają sygnał ostrzegawczy przed potencjalną recesją. Spadki zawierały się dzisiaj w zakresie 1-3%. 

Łatwo nie mieli również dzisiaj inwestorzy z rynku ropy naftowej. Nie doszło dzisiaj do osiągnięcia porozumienia o cięciu, choć spekuluje sie na temat cięcia produkcji o 1 mln brk. Z drugiej strony Al-Falih z Arabii Saudyjskiej nie brzmiał dzisiaj zbytnio optymistycznie. Z kolei minister ds. energii z Rosji, Aleksander Novak wyruszył dzisiaj z powrotem do Moskwy, aby ustalić kontrybucję w porozumieniu ze strony Rosji, co powinno pozytywnie nastawiać inwestorów przed jutrzejszym dniem. Warto wskazać, że mieliśmy dzisiaj do czynienia z ogromnym spadkiem zapasów na rynku. 

Dolar dzisiaj był raczej wyprzedawany, co mogło być powiązane ze słabymi nastrojami wobec Chin oraz jednocześnie mieszanymi danmi. Dodatkowo warto wspomnieć o sygnale ostrzegawczym w postaci wypłaszczającej się krzywej dochodowości. Jutro w trakcie sesji azjatyckiej ważne wypowiedzi Williamsa oraz Powella. Dzisiaj widać również było umocnienie funta, który zyskiwał po doniesieniach dotyczących możliwego drugiego referendum. 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót