⏰ Posiedzenie EBC: czego oczekiwać?

13:36 21 stycznia 2021

Czy EURUSD powróci do rajdu❓

Posiedzenie EBC jest kluczowym punktem w dzisiejszym kalendarzu z publikacją decyzji o 13:45 oraz konferencją prasową o 14:30. Wydarzenie to może mieć ogromny wpływ na notowania kursów EURUSD oraz DE30. 

Czego oczekiwać?

EBC nigdy nie tego nie przyzna, ale można domniemywać, że bank pozostał już bez amunicji, która mogłaby mieć jakikolwiek wpływ na gospodarkę w tym momencie. Kombinacja obecnych narzędzi, czyli negatywnych stóp procentowych (-0,5% stopy depozytowej) oraz ogromnego programu QE (ok. 80 mld EUR miesięcznie) nie doprowadziły niczego konkretnego oprócz podwyższczenia cen aktywów na rynku. Maksymalny poziom kluczowego programu skupu aktywów w trakcie pandemii - PEPP, został zwiększony w grudniu (do 1,85 biliona euro) i przedłużony do marca 2022 roku i EBC ma nadzieje, że do tego momentu nie będzie musiał robić nic nowego. 

Jednym z czynników, którzy może martwić EBC jest kurs walutowy. Wyższy poziom EURUSD może prowadzić do ograniczenia potencjału wzrostowego w strefie euro oraz zahamować wzrost inflacji. EBC jednocześnie wstrzymuje się od jakichkolwiek interwencji. Co ciekawe, w zasadzie większość komentarzy szefowej EBC, Christine Lagarde wpływały raczej na umocnienie euro w trakcie konferencji. Wobec tego inwestorzy powinny zwrócić uwagę właśnie na to wydarzenie. 

Jakie poziomy obserwować?

DE30 walczy z zamknięciem się powyżej kluczowego poziomu 14000 punktów. Jeżeli EBC pozostanie zbyt łagodny w stosunku do kursu walutowego, może to stanowić poważny problem dla DAXa. EURUSD powrócił do wzrostów po odbiciu ze wsparcia w okolicach poziomu 1,2050. Okrągły poziom 1,20 pozostał nienaruszony. Kolejny potencjalny cel i jednocześnie opór to 1,2350. 

Oczywiście jak zwykle konferencję EBC będziemy komentować w sekcji wiadomości rynkowych!

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót