Pozytywne odczyty PMI z Chin poprawiają nastroje inwestorów

10:00 2 grudnia 2019

Podsumowanie:

  • Państwowy PMI dla przemysłu z Chin odbija powyżej 50 punktów
  • PMI dla małych i średnich przedsiębiorstw potwierdza poprawę
  • Dane dotyczące sektora prywatnego dają jednak sygnały ostrzegawcze

Oficjalny PMI dla przemysłu z Chin został opublikowany w minioną sobotę i raport pokazał wyraźną poprawę, również w przypadku sektora usługowego. Indeks PMI dla przemysłu wzrósł o 0,9 punktu do poziomu 50,2. Jest to jednocześnie najwyższy odczyt dla tego indeksu od marca bieżącego roku oraz pierwszy od kwietnia, który nie pokazuje odczyt powyżej 50 punktów. Co ważniejsze, poprawa nastrojów w przemyśle została potwierdzona poprzez indeks Caixin PMI, który dotyczy badania wśród małych oraz średnich przedsiębiorstw, głównie prywatnych. Indeks wzrósł do poziomu 51,8 punktów. Solidne odczyty pokazują, że działania stymulacyjne ze strony rządu czy banku centralnego w końcu zaczynają odnosić skutek. Oczywiście jedynie jednorazowa poprawa sytuacji nie daje podstaw do stwierdzenia, że jest to moment zwrotny dla całej gospodarki. Wobec tego inwestorzy powinni poczekać z potwierdzeniem do grudnia oraz stycznia. Oficjalny PMI, który bada głównie duże i państwowe przedsiębiorstwa pokazał poprawę w niemal wszystkich kategoriach, to w przypadku raportu dotyczącego prywatnych spółek widać pewne oznaki słabości. Widać spadek przede wszystkim w subindeksie dotyczącym produkcji oraz nowych zamówień. Z drugiej jednak strony rynek reaguje głównie na główne odczyty, co spotyka się z wyraźnym odbiciem na indeksach giełdowych na początku nowego miesiąca.

Poprawa była widoczna w praktycznie wszystkich subindeksach oficjalnego indeksu PMI za listopad. Z drugiej strony nie obserwujemy odbicia nowych zamówień dla firm z sektora prywatnego. Źródło: Bloomberg

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót