Protokół z posiedzenia RBA sugeruje dalsze luzowanie polityki w przyszłym roku

09:53 17 grudnia 2019

Podsumowanie:

  • Australijski bank centralny zadeklarował, że dokona ponownej oceny perspektyw gospodarczych w przyszłym roku
  • Lowe zasugerował, że próg 0,25% jest efektywnym dolnym limitem dla poziomu stóp procentowych w Australii.

Jak sugeruje sugeruje grudniowy protokół, Bank Rezerw Australii planuje dokonać ponownej oceny perspektyw gospodarczych na posiedzeniu w lutym 2020 r., aby oszacować czy konieczne jest dalsze konwencjonalne łagodzenie polityki pieniężnej,. Chociaż bank centralny nadal trzymał się swojego poglądu, że ostatnie trzy obniżki stóp były zasadne, to dodał, że na początku przyszłego roku konieczna będzie kompleksowa analiza. Bank zasygnalizował również, że ze względu na wysoki poziom zadłużenia konsumentów może upłynąć więcej czasu, zanim zobaczymy wzrost wydatków w związku z niższymi ratami spłaty kredytów hipotecznych. 

Przypomnijmy również, że według prezesa RBA Philipa Lowe'a efektywna dolna granica stawek w Australii wynosi 0,25%, co oznacza, że zanim osiągnie ten poziom, możliwe są dwie obniżki stawek o 25 punktów bazowych. Oczywiste jest również, że RBA skoncentruje się na konwencjonalnej polityce, zanim przejdzie do nieortodoksyjnego podejścia. Niemniej Philip Lowe twierdzi, że jest raczej mało prawdopodobne, aby bank centralny musiał uciekać się do takiej niekonwencjonalnej polityki, jaką jest zakup aktywów. Biorąc pod uwagę obecną sytuację w tym kraju, wydaje się, że jest mało prawdopodobne, aby RBA osiągnął swój cel inflacyjny w dającej się przewidzieć przyszłości, co zwiększyłoby zapotrzebowanie na dalsze konwencjonalne programy łagodzenia polityki, a nawet programy podobne do QE. Uczestnicy szacują, że istnieje 60% prawdopodobieństwo na obniżenie stopy procentowej w lutym.

AUDUSD dotrał do swojego "szklanego sufitu", zlokalizowanego przy 0.6940, skąd obserujemy odbicie. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót