Przedświąteczny marazm na rynkach

14:32 19 kwietnia 2019

Na rynkach finansowych dzisiejszego dnia działo się w zasadzie niewiele. Większość rynków była zamknięta i handel tak naprawdę odbywał się jedynie na rynku walutowym oraz na wybranych giełdach w Azji. Rynek w zasadzie również pozbawiony był większości odczytów makroekonomicznych.

Warto dzisiaj wspomnieć o raporcie inflacyjnym z Japonii. Inflacja minimalnie odbiła, choć nie zmienia to tak naprawdę kompletnie nic w przypadku polityki monetarnej w Japonii. Ta dalej będzie bardzo luźna i w tym momencie wskazuje się nawet na to, że podwyżka podatku od sprzedaży zostanie anulowana w tym roku i przesunięta na późniejszy okres.

Ten tydzień był jednak bogaty w ciekawe odczyty makroekonomiczne. Poznaliśmy dane z Chin, które pokazały, że sytuacja gospodarcza wcale nie jest taka fatalna. Podobnie sytuacja wyglądała w Stanach Zjednoczonych. Dobre dane dotyczące bilansu handlowego oraz sprzedaży detalicznej wskazują, że wzrost PKB w I kwartale może wynieść nawet ok. 3,0%.

Z drugiej strony jedyne ważniejsze dane z dzisiejszej sesji, które dotyczyły amerykańskiego rynku nieruchomości wypadły słabo. Rynek oczekiwał odbicia, ale mamy kontynuację spadku pozwoleń oraz rozpoczętych inwestycji budowlanych.

Jednocześnie chcielibyśmy złożyć w imieniu Działu Analiz XTB najserdeczniejsze życzenia świąteczne! Analizy powracają we wtorek od godziny 08:00.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót