Przegląd surowcowy - Ropa, EMISS, Soja, Srebro (07.07.20)

12:32 7 lipca 2020

Ropa:

 • Ropa Brent oraz WTI pozostają kolejny tydzień poniżej kluczowego oporu (41 oraz odpowiednio 45 USD za baryłkę)
 • Arabia Saudyjska podnosi ceny eksportowe swojej ropy na sierpień dla Azji, USA oraz Europy, chociaż podwyżka jest mniejsza od oczekiwań. Średnio cena eksportowa jest o 1,2 USD na baryłce większa od benchmarku
 • Zdaniem JBC Energy popyt na paliwa w USA w lipcu będzie niższy o 17% r/r. Może to być związane z nakładaniem restrykcji w kluczowych stanach pod względem konsumpcji paliw (Arizona, California, Michigan)
 • Pozycje managerów netto na 4 kontraktach na ropę (Brent oraz WTI na NYMEX oraz ICE) najwyższe od 5 miesięcy. Z drugiej strony pozycjonowanie dla samej WTI na NYMEX wciąż jest płaskie.
 • Spada ilość produktów ropopochodnych dostarczanych na rynek, głównie pod względem paliwa lotniczego. Spowalnia wzrost produkcji benzyny na rynek amerykański.

Pozycje managerów na 4 najważniejszych rynkach ropy wzrastają netto do najwyższego poziomu od 5 miesięcy. Z drugiej strony na samym NYMEX pozycjonowanie na WTI wygląda bardzo płasko. Może to świadczyć o braku siły do kontynuacji wzrostów. Źródło: Bloomberg

Ilość paliwa lotniczego dostarczanego na rynek wyraźnie spadła. Źródło: Bloomberg

Cena ropy wciąż pozostaje poniżej kluczowego poziomu oporu. Jeżeli cena zamknie się 7 lipca w okolicach 40 USD za baryłkę, może stanowić to silny sygnał podażowy. Źródło: xStation5

EMISS (Pozwolenia na emisję CO2):

 • Ceny pozwoleń na emisję CO2 przebiły poziom 29 EUR za tonę. Obecnie trwa czwarty tydzień nieprzerwanych wzrostów
 • Cena dotarła do okolic zeszłorocznych szczytów z lipca. Korekta wyniosła wtedy ponad 25%.
 • Sezonowość cenowa wskazuje, że przed świętami Bożego Narodzenia osiągany jest lokalny szczyt. Sezonowość pod względem dynamiki powróciła do 5 letniej średniej po słabszym drugim kwartale.
 • Na rynku mówi się o coraz większych ograniczeniach podażowych w przyszłych latach, chociaż ze słabymi fundamentami w tym roku. Unia Europejska może zdecydować się na zwiększenie redukcji emisji do 2030 roku do 50-55% z obecnych poziomów (obecny cel to 40%). W tym momencie spekulacje te powodują wzrosty cenowe.
 • Odbicie cen węgla w Europie może wskazywać na wciąż wysoki popyt ze strony elektrowni oraz innych przedsiębiorstw korzystających z węgla, co również odradza popyt na pozwolenia na emisję.
 • Zdaniem Bloomberga rynek jest w tym momencie oderwany od krótkoterminowych fundamentów, biorąc pod uwagę sporą nadpodaż pozwoleń w bieżącym roku.

Odbijające ceny węgla mogą wskazywać na zwiększenie aktywności w przemyśle w Europie. Źródło: Bloomberg

Dynamika cenowa z obecnego roku powróciła do 5 letniej średniej. Źródło: Bloomberg

Ceny emisji dotarły do szczytów z zeszłego roku. W zeszłym roku od szczytów z lipca korekta wyniosła ponad 25%. Źródło: xStation5

Soja:

 • Obawy pogodowe doprowadzają do wyraźnego wzrostu cen zbóż w Stanach Zjednoczonych
 • Agencja pogodowa w USA informuje o zdecydowanie cieplejszych warunkach oraz możliwych suszach
 • Jakość upraw kukurydzy oraz soi pozostaje wysoko oraz względnie bez zmian
 • Rynek spekuluje o odradzającym się popycie ze strony Chin, biorąc pod uwagę odradzającą się populację trzody chlewnej po zeszłorocznym ataku Afrykańskiego Pomoru Świń
 • Zeszłoroczny kwartalny raport USDA pokazał zdecydowanie większe zapasy soi niż obecnie.
 • Zmniejszony areał uprawy kukurydzy w porównaniu do założeń z marca, nieco większe dla soi. Zdecydowany wzrost areału dla soi w porównaniu do zeszłego roku
 • Naszym zdaniem obecny wzrost cenowy jest opóźnionym sezonowym wzrostem, który zostanie zredukowany w najbliższych tygodniach. Warto pod tym względem obserwować pozycjonowanie na produktach rolnych, które w przypadku wykupienia dadzą sygnał do odwrotu.

Ostatnie kwartalne dane dla rynku zbóż w USA. Źródło: Bloomberg

Dynamika cenowa dla soi pozostaje poniżej 5 letniej średniej. Sezonowość wskazuje na spadki w najbliższym czasie. Źródło: Bloomberg

Soja cofa się z okolic poziomu 910 centów za buszel przy zniesieniu 61.8. Widać, że sezonowość wskazuje na spadki, natomiast pozycjonowanie spekulacyjne znajduje się relatywnie wysoko, w okolicach szczytu z 2018 oraz 2019 roku. Źródło: xStation5

Srebro:

 • Dalszy przyrost popytu na srebro ze strony funduszy ETF. Wyraźna korelacja cenowa.
 • Dalszy wzrost pozycji długich oraz krótkich. Pozycjonowanie netto pozostaje płaskie od ponad miesiąca.
 • Cena konsoliduje się od początku czerwca w zakresie zmiany 1 dolara na uncji.

Dalszy przyrost popytu ze strony ETFów. Cena jednak konsoliduje się wraz z konsolidacją pozycjonowania spekulacyjnego netto. Źródło: Bloomberg

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót