Przegląd surowcowy - Złoto, miedź, gaz, cukier (17.08.2021)

11:35 17 sierpnia 2021

Złoto:

 • Złoto wyraźne odbija wraz ze spadkiem rentowności oraz pomimo wciąż mocnego amerykańskiego dolara
 • Kluczowym czynnikiem dla złota będą perspektywy ograniczenia programu QE oraz perspektywy stóp procentowych w USA
 • 2013 oraz 2014 rok był fatalny dla złota, a był to początek mówienia o taperingu oraz właściwe rozpoczęcie taperingu
 • Złoto czeka na wypowiedź Powella, który może pokazać, czy zmienił zdanie w stosunku do rynku pracy oraz inflacji
 • Jeśli Powell zmieni zdanie, rentowności mogą ponownie pójść w górę i coraz większy wpływ na rynki mogą mieć rentowności 2 letnie, których zmienność zamarła w ostatnich kilkunastu miesiącach
 • Dolar wciąż pokazuje, że złoto jest relatywnie wysoko, dlatego jego reakcja na potencjalne zmiany może mieć długoterminowy wpływ na złoto
 • Co ciekawe, spekulanci otworzyli dużą ilość krótkich pozycji na złocie

Rentowności obligacji ponownie są bardzo niskie. Jednak warto zauważyć, że rentowności 2 letnie praktycznie nie wskazują na zmiany stóp procentowych w perspektywie 2 lat. Dzisiejsze wystąpienie Powella może pokazać, czy rentowności określają obecną sytuację prawdziwie, czy jednak w grę powinien wejść mocniejszy amerykański dolar. Źródło: Bloomberg

Obserwujemy duże odbicie krótkich pozycji na złoto. Źródło: Bloomberg

Miedź:

 • Miedź znalazła się pod presją ze względu na słabe dane z Chin, które pokazują ograniczenie aktywności gospodarczej w tym kraju
 • Z drugiej strony zapasy miedzi wciąż pozostają niskie, a w zasadzie kontynuują spadki, co daje potencjał na utrzymanie cen na wysokim poziomie
 • Porozumienie płacowe osiągnięte w kopalni Escondida w Chile, co zmniejsza ryzyko zastoju podażowego
 • Dalsze umocnienie dolara amerykańskiego, w szczególności w stosunku do juana może ograniczać potencjał wzrostowy. Z drugiej strony, jeśli IV fala koronawirusa zostanie opanowana, ożywienie gospodarcze w Azji powinno bardzo szybko powrócić

Zapasy w Chinach oraz na świecie wciąż pozostają niskie, co wspiera ceny na relatywnie wysokich poziomach. Źródło: Bloomberg

Cena miedzi testuje ważne wsparcie w postaci zniesienia 23.6. Dodatkowo ten tydzień może doprowadzić do pierwszego stałego wybicia linii trendu wzrostowego od początku marca zeszłego roku. Źródło: xStation5

Gaz ziemny:

 • Cena gazu zalicza największą korektę w obecnym silnym trendzie wzrostowym od kwietnia tego roku, a w zasadzie największą, nie licząc fali spadkowej z początku bieżącego roku
 • Cena wciąż pozostaje jednak blisko poziomu 4,0 USD MMBTU oraz powyżej linii głównego trendu wzrostowego oraz powyżej 50 sesyjnej średniej
 • Wcześniej naruszenie 50 sesyjnej średniej oznaczało wejście w głębszą korektę, która sięgała często poniżej 100 oraz 200 sesyjnej średniej
 • Sezonowość sygnalizuje możliwą konsolidację do pierwszego tygodnia września
 • EIA oczekuje niższych zapasów w porównaniu do zeszłego roku przed rozpoczęciem okresu grzewczego

Ceny gazu przebijają się poniżej zasięgu największej korekty w trendzie oraz dodatkowo poniżej ostatniej linii trendu wzrostowego. Sezonowość wskazuje na możliwą konsolidację w najbliższych 3 tygodniach. Źródło: xStation5

Prognozy wskazują, że w styczniu przyszłego roku zapasy mogą spaść w okolice 5 letniego minimum dla danego okresu. Produkcja gazu w USA pozostaje płaska, ale rośnie eksport gazu LNG, co powoduje mniejsze budowanie zapasów surowca. Źródło: EIA

Cukier:

 • Zatrzymanie wzrostu cen kawy nie psuje trendu wzrostowego na rynku cukru. Cukier przekracza poziom 20 centów za funta
 • Cena cukru jest najwyższa od 2017 roku, nawet pomimo słabości ze strony reala brazylijskiego
 • Obecnie cukier oraz kawa nie są już zagrożone przymrozkami, a ze zbyt wysoką temperaturą oraz suszą! Obecna sytuacja pod względem pogody jest przyrównywana do 2014 roku (wtedy zyskiwała jednak głównie kawa)
 • Sezonowość daje szanse na kontynuację wzrostów, cukier znajduje się jednak od października zeszłego roku w strefie wykupienia spekulacyjnego, podobnie jak w 2017 roku
 • Ze względu na pogodę ocena produkcji trzciny została zmniejszona do 490-500 mln ton na sezon 2021-2022 z poziomu 605 mln ton z zeszłego sezonu
 • Ceny cukru mogą być jednak narażone na ostatni spadek cen ropy naftowej

Czynniki pogodowe doprowadziły do wyraźnego wzrostu zainteresowania cukrem. Liczba otwartych pozycji znacząco odbiła w ostatnim czasie. Źródło: Bloomberg

Cukier zbliża się do zniesienia 78.6 fali spadkowej z 2016-2018 roku. Niemniej, kiedy miną obawy o niską podaż, w grę może wejść ostatnie cofnięcie cen ropy naftowej. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót