Przesłuchanie Brainard z Fed - najważniejsze informacje

20:30 13 stycznia 2022

Zakończyło się przesłuchanie Lael Brainard związane z jej nominacją na stanowisko wiceprzewodniczącej Rezerwy Federalnej. Zarówno S&P500 jak i Nasdaq w trakcie spotkania mocno zniżkowały, jednak trudno powiedzieć, czy to właśnie komentarze Brainard wywołały dzisiejszy ruch w dół, gdyż nie powiedziała ona nic przełomowego (jednak samą przemowę można odebrać za jastrzębią).

Najważniejsze informacje z posiedzenia:

  • Obserwujemy zakłócenia w popycie spowodowane pandemią.
  • Nie doradzamy bankom, którym sektorom mają pożyczać pieniądze
  • Sądziliśmy, że szybciej dojdzie do rozwiązania problemów po stronie podaży
  • Nadal mamy 3,5-5 mln miejsc pracy mniej niż przed pandemią
  • Wciąż odnotowujemy dużą liczbę brakujących pracowników w sektorze rekreacji i hotelarstwa
  • Nadal jestem przekonana, że współczynnik aktywności zawodowej wzrośnie.
  • Chcemy być gotowi do wprowadzenia cyfrowej waluty, jeśli Kongres zdecyduje się na taki krok.
  • Będziemy obniżać inflację tak szybko, jak to możliwe, zachowując przy tym spójność z silnym ożywieniem gospodarczym

Uwagi Brainard dotyczące poprawy sytuacji na rynku pracy stanowią interesujący kontrast z komentarzami prezesa Fed z Richmond, Barkina, który stwierdził, że "aktywność zawodowa jest w stagnacji", dodając, że "być może będziemy musieli to zaakceptować". 

US500, a także spółki z sektora technologicznego osunęły się podczas przesłuchania Brainarda. Obecnie indeks US500 testuje wsparcie na poziomie 4693 pkt, które zbiega się z średnią SMA200 (czerwona linia). Źródło: xStation

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót