Puls GPW: Byki odpuszczają?

15:46 30 kwietnia 2021

Podczas wczorajszej sesji obserwowany solidne wzrosty na indeksie WIG20, który były napędzane między innymi przez spory zryw na spółkach z sektora bankowego (za sprawą wyroku TSUE). Niemniej piątkowa sesja przynosi ostudzenie nastrojów i przejęcie inicjatywy przez sprzedających. Indeks dwudziestu największych spółek jest aktualnie notowany około 0,5% pod kreską. Najgorzej radzą sobie akcje JSW i Allegro, gdzie przecena przekracza 2%. Natomiast na sporym 2,5% plusie są notowane walory Mercator Medical, a akcje LPP, Dino i CD Projekt rosną ponad 1%. 

Spółki z indeksu WIG20. Źródło: Bloomberg

Wiadomości ze spółek: 

PGNiG (PGN.PL) szacuje, że w 1Q 2021 grupa miała 1,75 mld PLN zysku netto wobec 0,78 mld PLN przed rokiem. Wynik EBITDA sięgnął 3,39 mld PLN wobec 2,08 mld PLN w analogicznym okresie przed rokiem. Szczególną poprawę wyniku EBITDA zaobserwowano w segmencie “Poszukiwanie i Wydobycie”, do czego przyczyniły się m.in. wyższe notowania ropy naftowej oraz wyższe ceny gazu. Grupa przedstawi pełny raport kwartalny w dniu 20 maja. 

CCC (CCC.PL) otwiera nową sieć handlową w kategorii off-price o nazwie “HalfPrice”. W przyszłym tygodniu w Polsce zostanie otwartych pierwsze pięć sklepów, natomiast do końca roku sieć ma liczyć ok. 60 lokalizacji. HalfPrice będzie oferować produkty znanych marek w atrakcyjnych cenach - odzież, obuwie, akcesoria, kosmetyki, zabawki oraz wyposażenie i dodatki do domu. 

PKN Orlen (PKN.PL) zamierza rozpocząć program emisji średnioterminowych euroobligacji, na co zgodę wyraziła już rada nadzorcza. Na podstawie programu spółka będzie mogła dokonywać wielokrotnych emisji euroobligacji, w wielu transzach i walutach, o różnej strukturze odsetkowej i terminach zapadalności. Jak podano, łączna wartość nominalna wyemitowanych i niewykupionych obligacji w żadnym czasie nie przekroczy kwoty 5 mld EUR.

Analiza techniczna:

W dzisiejszej analizie przyjrzymy się sytuacji technicznej na spółce Playway (PLW.PL). Patrząc na interwał D1, w ostatnim czasie obserwujemy korektę spadkową w trendzie wzrostowym. Notowania pokonały kluczową strefę wsparcia przy poziomie 520 zł, przez co niewykluczone jest pogłębienie ruchu. Najbliższe ważne wsparcie znajduje się przy poziomie 416 zł i wynika z minimów z września ubiegłego roku. Oporem pozostaje z kolei wspomniana strefa prz 520 zł, dopiero wyjście ceny powyżej będzie mogło oznaczać powrót do głównego trendu. 

Playway (PLW.PL) interwał D1. Źródło: xStation5

Patrząc z kolei na sytuację techniczną na WIG20 (W20), w tym tygodniu doszło do pokonania górnego ograniczenia zakresu ruchu bocznego. Mimo iż taki ruch otworzył drogę do dalszej zwyżki, rynkowe byki wyraźnie odpuściły i dziś obserwujemy cofnięcie. Patrząc na wykres D1 oporem pozostaje strefa przy 2095 pkt. Wsparciem jest z kolei pokonana w ostatnich dniach strefa przy 2015 pkt. 

WIG20 (W20) interwał D1. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót