Puls GPW: Mieszane nastroje na polskiej giełdzie

15:36 8 października 2019
  • JSW traci ponad 4%
  • WIG20 nieznacznie nad kreską

Dzisiejsza sesja na GPW przebiega mieszanych nastrojach. Niemniej indeksy w drugiej połowie sesji utrzymują się na plusie, a biorąc pod uwagę silne spadki w Europie, polska giełda wyróżnia się dziś pozytywnie. Jednak powodów do większej euforii brakuje, jeszcze przed otwarciem sesji w USA indeks WIG20 notuje zaledwie +0,05%. Z kolei kontrakty na amerykańskie indeksy wskazują na niższe otwarcie, co może się przełożyć na spadki w pierwszych godzinach handlu. Dodatkowo ponure nastroje na europejskich parkietach z pewnością nie będą pomagać stronie kupującej. Dlatego też końcówka sesji na polskiej giełdzie może należeć do sprzedających. Spośród 30-stu największych spółek najlepiej radzi sobie dziś  Bank Millenium, który próbuje odrabiać ostatnie spadki. Z kolei najsilniej tracą JSW i Kruk.

Spółki z indeksu WIG30. Źródło: Bloomberg

Sytuacja techniczna na indeksie największych spółek nie uległa zmianie. Pomimo, że dziś na polskiej giełdzie przeważają kupujący, to główna tendencja pozostaje spadkowa. Aby myśleć o większym odbiciu kurs musiałby  pierwszej kolejności wyjść powyżej strefy oporowej przy 2150 pkt. Dopóki notowania znajdują się poniżej, bardziej prawdopodobny wydaje się ruch w kierunku ostatnich minimów. Ponadto biorąc pod uwagę niezbyt ciekawe nastroje na europejskim rynku akcji, kupujący mogą być w tarapatach. 

W20 interwał D1. Źródło: xStation5

Jedną z najgorzej radzących sobie dziś spółek jest JSW. Jastrzębska Spółka Węglowa znajduje się we wtorek na minusie wynoszącym ponad 4%, tym samym kurs ponownie osiąga najniższe poziomy w tym roku. Patrząc na wykres brakuje jakiegokolwiek punktu zaczepienia. Przyjrzyjmy się więc sytuacji na interwale W1, gdzie od dłuższego czasu dominują sprzedający. Pomimo, że do minimów z 2016 roku brakuje blisko 10zł, czyli spółka musiałaby się przecenić jeszcze o 50%, jest to jedyny racjonalny poziom, który należy wziąć pod uwagę. Dlatego też podtrzymujemy zdanie, że jedynym słusznym scenariuszem wydaje się wuch właśnie w kierunku poziomu 10 złotych. Niemniej z racji braku jakichkolwiek większych korekt w ostatnim czasie, dołączenie do trendu jest trudne. Korekta wzrostowa może co prawda pojawić się niespodziewanie w każdej chwili, niemniej na razie brakuje jakichkowliek sygnałów do wzrostów, kurs tonie.

JSW.PL interwał D1. Źródło: xStation5

Inne wiadomości:

  • Enea ma zbudować farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy do ok. 30 MW na terenach kopalni Bogdanka – podała spółka w komunikacie prasowym.
  • Polska Grupa Energetyczna, PGE Energia Ciepła i Marszałek Województwa Podkarpackiego podpisali list intencyjny dotyczący działań na rzecz budowy II linii technologicznej w Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE) w Rzeszowie. Projekt miałby zwiększyć wydajność zakładu ze 100 tys. ton do 180 tys. ton rocznie. Pierwsza linia została wybudowana w październiku 2018 roku i kosztowała blisko 300 mln zł.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót