Puls GPW: Przecena na WIG20, akcje Orlen 10% w dół

16:53 6 grudnia 2019
  • Kontynuacja spadków na polskim parkiecie
  • PKN Orlen tracił dziś nawet 10%
  • Ruch w dół wyhamowuje po lepszych danych z amerykańskiego rynku pracy

Podczas dzisiejszej sesji możemy obserwować bardzo dużą zmienność na polskiej giełdzie. Największych emocji dostarczył PKN Orlen, który ogłosił dziś wezwanie na Energę. Spółka zamierza zakupić 100% akcji Energi, za jedną akcję chce zapłacić 7 zł. W konsekwencji tych informacji akcje Orlenu traciły dziś nawet 10%, aktualnie przecena jest niwelowana, niemniej kurs przeskoczył wsparcie w rejonach 81 zł za akcję, przez co znalazł się on na najniższych poziomach w tym roku (właściwie takich poziomów nie widzieliśmy od listopada 2016 roku). Z kolei podana wczoraj informacja przełożyła się na potężne wzrosty Energi, która zyskiwała dziś nawet ponad 5%, aktualnie wzrost wynosi +3,5%. Patrząc na sytuację na globalnym rynku, nastroje wyraźnie polepszyły się po danych z amerykańskiego rynku pracy, które okazały się dużo lepsze od oczekiwań, aż strach pomyśleć gdzie znajdowałyby się WIG20 gdyby dane z USA rozczarowały. 

Spółki z indeksu WIG20. Źródło: Bloomberg

Sytuacja techniczna na W20 nie wygląda najlepiej. Pomimo że kontrakty na indeksy w USA ruszyły w górę, polski indeks w dalszym ciągu znajduje się wyraźnie poniżej wczorajszego zamknięcia. Aktualnie obserwujemy próbe odrabiania strat, jenak trzeba zauważyć, że notowania znalazły się dziś na wysokości tegorocznych dołków, co nie wróży dobrego zamknięcia 2019 r.  Pomimo, że technicznie jest to dobre miejsce do odbicia, biorąc jednak pod uwagę ostatnią tendencję spadkową zagrywanie pozycji długich wiąże się ze sporym ryzykiem. Ewentualne pokonanie wsparcia przy 2050 pkt może się przełożyć na kolejną falę wyprzedaży. 

W20 interwał D1. Źródło: xStation5

PKN Orlen mocno w dół

Najsilniej tracącą dziś spółką wśród blue chipów jest oczywiście PKN Orlen. Koncern coraz mocniej wchodzi w sektor energetyczny. Wczoraj po zamknięciu sesji PKN Orlen podał informację, że chciałby kupić Energę. Spółka ogłosiła wezwanie do sprzedaży akcji po 7 zł. Celem zakupu ma być umocnienie pozycji na rynku producentów energii. Aktualnie Orlen zajmuje 4 miejsce w tej branży w Polsce. Przyglądając się sytuacji technicznej, doszło do wybicia nowych tegorocznych minimów, reakcja może być jednak chwilowa. Jeżeli kurs zdoła trwale wrócić powyżej poziomu 85 zł, możliwe będzie większe odbicie. 

PKN.PL interwał D1. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót