Puls GPW - Warszawa w ślad za europejskimi parkietami

15:00 6 grudnia 2018

Podsumowanie:

  • Energetyka w dół po aukcji mocy na rok 2022; Polska chce sprzedać 55,8 mln uprawnień do emisji Co2 przyznanych w ramach programu derogacji

  • Nowa strategia Ciechu zakłada wzrost przychodów powyżej 4 mld złotych w 2021 roku

  • NN OFE dokupił akcji Orbisu (ORB.PL) powyżej progu 10% i może zablokować przymusowy wykup i delisting operatora z GPW

Kolejny dzień zaczynamy od silnych spadków na GPW. Dzisiaj odrabianie strat nie przychodzi bykom z taką łatwością jak to miało miejsce wczoraj, jednak kluczowe będą ostatnie takty sesji po wejściu na rynek inwestorów z Wall Street (po 1-dniowej przerwie). Spadki w porównaniu do głównych indeksów europejskich są cały czas w miarę umiarkowane, jednak dzisiejszy ruch spadkowy przyniósł wybicie ważnych poziomów technicznych m.in. na niemieckim Daxie (DAX), co biorąc pod uwagę kontynuację spadków za oceanem oraz pogorszenie perspektyw na rozwiązanie konfliktu handlowego, może być katalizatorem powrotu poniżej poziomu 2300 pkt.

Jedynym komponentem powyżej kreski w segmencie blue chipów jest Lotos (LTS.PL). Źródło: Bloomberg.

Energetyka

Wczoraj po południu zakończyła się druga aukcja mocy. Tym razem chodziło o dostawy na 2022 rok. Aukcja zakończyła się w 7. rundzie (listopadowa aukcja zakończyła się wcześniej, bo w 5. rundzie). Ceny wynegocjowane były mniej korzystne dla przedsiębiorstw energetycznych i mieszczą się w przedziale od 195,28 do 219,66 zł/kW/rok. Aukcja na 2023 rok odbędzie się 21 grudnia i weźmie w niej udział po raz pierwszy nowy blok Ostrołęka C. Po aukcji obserwowaliśmy spadki w całym sektorze energetycznym, który od kilku tygodni jest najsilniejszym ogniwem warszawskiej giełdy. Dzisiaj WIG-Energia traci 1,3%, co biorąc pod uwagę postawę szerokiego rynku, stawia go wśród najlepszych branż na czwartkowej sesji.

Warto odnotować także, że wczoraj wieczorem Polska poinformowała KE, że chce sprzedać na aukcjach w 2019 roku 55,8 mln uprawnień do emisji (EMISS), które zostały przyznane w ramach darmowych uprawnień przyznanych w programie derogacji (przyznania bezpłatnych uprawnień do emisji na modernizację wytwarzania energii elektrycznej - artykuł 10 c Dyrektywy ETS), które nie zostały wykorzystane w latach 2013-17. W efekcie ceny uprawnień spadają o około 6%.

Orbis

Z końcem listopada swoje zaangażowanie powyżej 10% w udziale Orbis (ORB.PL) zwiększył Nationale-Nederlanden OFE. Nastąpiło to tuż po ogłoszeniu wezwania na 100% akcji Orbisu przez francuski Accor. W związku z tym może on zablokować przymusowy wykup i będzie głównym rozgrywającym w ogłoszonym kilka dni temu wezwaniu, co może w rezultacie przyczynić się do podwyższenia ceny skupu w ogłoszonym wezwaniu (87 złotych). Obecnie akcje handlowane są powyżej 92 złotych, co odzwierciedla oczekiwania rynku do niepowodzenia wezwania w obecnej formie.

Ciech

Swoją strategię na lata 2019-2021 opublikował Ciech (CIE.PL). Spółka planuje zwiększenie przychodów powyżej 4 mld złotych w 2021 roku (w 2017 wyniosły one 3,5 mld). Dodatkowo Ciech planuje osiągnięcie oczyszczonej EBITDA powyżej 0,9 mld (0,808 mld w 17r.) oraz utrzymanie marży EBITDA powyżej 22%. Warto nadmienić, że poprzednia strategia na lata 2014-2019 została zrealizowana z nawiązką, a spółka wypracowała średniorocznie powyżej 700mln EBITDA. Cel EBITDA na 2021 roku w strategii znajduje się obecnie 10% powyżej rynkowego konsensusu.

Ciech (CIE.PL) ma problemy z pokonaniem poziomu 23,6% zniesienia ostatniej fali spadkowej. W tym rejonie znajduje się również średnia 50-sesyjna. Źródło: xStation5.

Informacje ze spółek i rynku:

  • Grupa PKP Cargo (PKP.PL) podpisała umowę przejęcia 80 proc. słoweńskiego przewoźnika kolejowego Primol-Rail. Spółka pozytywnie ocenia potencjał do wypłacenia dywidendy za 2018 r.

  • Mercor (MCR.PL) liczy na poprawę wyników w III i IV kwartale.

  • ME zakłada, że wolumen na aukcjach OZE w '19 wyniesie nie mniej niż 2,5 tys. MW.

  • PGE (PGE.PL) zaprosiła kilkunastu partnerów do rozmów nt. farm wiatrowych na Bałtyku.

Regulamin sporządzania rekomendacji (link)

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót