Puls GPW: WIG20 odrabia poranne starty, koniec paniki?

16:23 26 lutego 2020

Początek dzisiejszej sesji ponownie należał do strony podażowej, niemniej po godzinie 10:00 na rynku pojawili się kupujący. Większosć głownych indeksów giełdowych zdołała wrócić w rejony zamknięcia wczorajszej sesji, niemniej w skali tygodnia wciąż powstają one na sporym minusie. Czy dzisiejsze odbicie doprowadzi do większej korekty, a może jest to jedynie chwilowe odreagowanie? Tego niestety jeszcze nie wiadomo, przed nami cała sesja amerykańska. Rynek kontraktów w USA wskazuje na otwarcie na niewielkim plusie. Jeśli chodzi jednak o GPW, tuż przed rozpoczęciem notowań w Stanach Zjednoczonych, indeks największych spółek znajduje się dokładnie na wysokości wczorajszego zamknięcia. Spośród blue chipów, połowa znajduje się na plusie, a połowa traci. Najmocniejsze odbicie widać na CCC, i PKO BP, z kolei najmocniej zniżkują PKN Orlen i Lotos.

Spółki z indeksu WIG20. Źródło: Bloomberg

Najmocniejszą spółką z indeksu WIG20 jest dzisiaj producent obuwia CCC. Przedsiębiorstwo przekazało dziś inwestorom dwie pozytywne informacje. Pierwsza z nich dotyczy aktualizacji wartości instrumentów finansowych z tytułu opcji nabycia. Zarząd informuje, iż podczas prac nad skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym dokonano istotnych przeszacowań, korekta będzie miała zatem pozytywny wpływ na wynik finansowy Grupy w wysokości 2,9 mln PLN. Druga wiadomość dotyczy ulgi podatkowej, z której spółka będzie mogła skorzystać w związku z nakładami inwestycyjnymi na budowę centrum logistycznego w specjalnej strefie ekonomicznej. Aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego w zakresie ulgi strefowej ma wynieść 37 mln zł.

Pomimo silnego odbicia, spółka znajduje się w trendzie spadkowym. Jako kluczowy opór należy traktować poziom 102 zł, gdzie znajduje się górne ograniczenie układu Overbalance oraz średnia SM70, która w ostatnim czasie utrzymuje tendencję zniżkującego. Źródło: xStation5

Inne wiadomości giełdowe:

  • W trakcie dzisiejszej sesji giełdowej dość dynamicznie rośnie kurs spółki Budimex (ponad 3%). Przedsiębiorstwo po publikacji danych finansowych jest najlepiej wypadającym składnikiem mWIG40. Spółka budowlana w roku 2019 osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości 7,570,66 mld zł wobec 7,387 mld zł w roku 2018. W ujęciu skonsolidowanym zysk netto wyniósł 228,851 mln zł względem 305,484 mln zł w 2018 roku. Na uwagę zasługuje wzrost portfela zamówień i wartości kontraktów, a także korzystniejsza pozycja gotówkowa netto przedsiębiorstwa. Pomimo niższego zysku netto, dane wydają się potwierdzać dalszą ekspansję i rozwój. 

  • Warto też wspomnieć o Ipopema Research, która zaktualizowała swoje oczekiwania dotyczące sprzedaży Cyberpunka przez CD Projekt do 24 mln kopii w 2020 roku i 10,9 mln w 2021 roku wobec odpowiednio 27,1 mln i 10,7 mln sztuk wcześniej. CDR znajdował się dziś na ponad 2,5% minusie, jednak po godzinie 15:00 wzrosty wynoszą dokładnie +1%

Pomimo dzisiejszego odbicia sytuacja techniczna na indeksie dwudziestu spółek wciąż wygląda niekorzystnie dla rynkowych byków. W krótkim terminie możliwe jest dalsze odreagowanie, niemniej po wybiciu wsparcia przy 2055 pkt., długoterminowy trend spadkowy został potwierdzony.Aktualnie strefa ta powinna stanowić kluczowy opór, tak długo jak kurs znajduje się poniżej - obowiązuje tendencja spadkowa. 

W20 interwał D1. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót