Rentowności amerykańskich obligacji rosną, złoto mocno w dół

18:55 4 maja 2021

W ciągu ostatnich dwóch godzin na rynku długu można zaobserwować odbicie rentowności amerykańskich obligacji, które wzrosły z okolic 1,56% do blisko 1,60% (tym samym spadły ceny tych obligacji). Wzrost rentowności przyczynił się do gwałtownego spadku cen złota - o zależności pomiędzy “yieldami” a złotem wielokrotnie już wspominaliśmy w naszych wpisach. 

Do spadku cen amerykańskich obligacji (i tym samym wyprzedaży złota) przyczynił się zapewne komentarz Janet Yellen, która zasugerowała, że może pojawić się konieczność podwyżki stóp procentowych, tak aby zapobiec przegrzaniu gospodarki. Sekretarz Skarbu USA zaprezentowała przez to odmienny punkt widzenia niż ten, który wciąż prezentuje Fed. Należy być świadomym, że wszelkie komentarze, które nawet w niewielkim stopniu sugerują wcześniejsze zacieśnianie amerykańskiej polityki pieniężnej, mogą stanowić dalszą presję na wzrost rentowności obligacji i spadek cen złota.

Wzrost rentowności amerykańskich obligacji skarbowych (i spadek ich cen) oraz wyraźne spadki na złocie. Źródło: xStation5

Cena złota spadła poniżej dolnego ograniczenia formacji klina i znalazła się jednocześnie poniżej średniej 50SMA (zielona linia). Najbliższym wsparciem mogą być okolice 1758 USD. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót