Ropa pod kreską pomimo spadku zapasów

18:35 13 stycznia 2021

Dzisiejsze dane DoE pokazały spadek stanów magazynowych ropy naftowej. Zapasy ”czarnego złota” spadły o 3,2 mln baryłek. Pomimo, że spadek jest mniejszy niż wynikało to z szacunków Amerykańskiego Instytutu Paliw (API), tak przecena była większa niż oczekiwano na początku tygodnia (-2,3 mln baryłek).

Patrząc technicznie na notowania ropy WTI, tuż po publikacji, która miała miejsce o godzinie 16:30, doszło do testu wcześniej wybitego poziomu  52,25$, który w krótkim terminie pozostaje oporem. Co prawda patrząc w szerokim ujęciu, trend na ropie naftowej wciąż pozostaje wzrostowy, tak ryzyko wystąpienia korekty spadkowej jest spore, tym bardziej, że notowania zeszły poniżej średniej SMA150, która w ostatnim czasi otrzymała tendencję wzrostową (zielona linia na wykresie). Aktualnie niewykluczone jest więc pogłębienie korekty w kierunku dzisiejszych minimów przy 52,55$. Wybicie tego poziomu otworzy z kolei drogę do kolejnego wsparcia, które jest zlokalizowane przy 51,55$. Oporem pozostaje z kolei wspomniana strefa przy 53,25$, dopiero w przypadku jej pokonania, droga do dalszej zwyżki zostanie otwarta.

OIL.WTI interwał M15. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót