Ropa w dół po komentarzach ze strony Arabii Saudyjskiej

12:32 6 grudnia 2018

Podsumowanie:

  • Spotkanie krajów OPEC w Wiedniu rozpoczęło się o poranku
  • Arabia Saudyjska wskazuje, że nie ustalono żadnego porozumienia i uważa, że cięcie produkcji o 1 mln brk jest wystarczające
  • Ropa mocno w dół po komentarzach z Wiednia

Spotkanie OPEC dopiero się rozpoczęło, a pierwsze komentarze już powoduje większe ruchy na cenach ropy naftowej. Arabia Saudyjska stwierdziła, że cięcie produkcji o 1 mln brk jest na ten moment wystarczające. Warto przypomnieć, że przed spotkaniem rynek spodziewał się cięcia wydobycia o minimum 1 mln brk dziennie, więc taka obniżka rozczarowuje oczekiwania rynku. Jak powiedzieli przedstawiciele Arabii Saudyjskiej w grę wchodzą cały czas opcje obniżenia produkcji w zakresie od 0,5 mln brk do nawet 1,5 mln brk, które są zgłaszane przez poszczególne kraje. W efekcie cena ropy Brent (OIL) spada poniżej krótkoterminowego wsparcia na poziomie 60,75$ za baryłkę i kieruje się obecnie w kierunku minimów z końcówki listopada.

Ropa spada po komentarzach Saudów w stronę minimów z końcówki listopada. Źródło: xStation5.
Regulamin sporządzania rekomendacji (link)
 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót