Sesja azjatycka – Ceny bazowe z Japonii

18:11 22 lipca 2019

Podsumowanie:

  • Inflacja bazowa BoJ tuż przed startem europejskiej sesji
  • Przemówienie Kenta, wiceszefa RBA
  • USDJPY bez siły, ale wyłamuje się z sekwencji spadkowej

Sesja azjatycka nie będzie bogata w dużą ilość odczytów makroekonomicznych czy innych wydarzeń. Niemniej biorąc pod uwagę konflikt handlowy, sesja azjatycka może przynieść wciąż sporą zmienność. Niemniej warto przyjrzeć się dwóm wydarzeniom w trakcie sesji azjatyckiej.

Co z dalszymi obniżkami w Australii?

Na początku będzie to przemówienie wiceprezesa RBA, Christophera Kenta. W tym wypadku warto zwrócić uwagę na jakiekolwiek stwierdzenia dotyczące rynku pracy (czy ostatni raport był odebrany pozytywnie) oraz na ewentualne wskazania, co do przyszłości stóp procentowych. Dolar australijski kontynuuje wciąż odbicie w stosunku do dolara, znajdując się bardzo blisko poziomu 0,7050, który stanowił przez długi czas wyraźne wsparcie, natomiast obecnie służy za opór.

AUDUSD szykuje się do wyłamania ważnego wsparcia. Źródło: xStation5

BoJ może mieć więcej powodów do dalszego luzowania

W trakcie sesji azjatyckiej poznamy również dane dotyczące inflacji bazowej z Japonii. Dane te mają pokazać spadek dynamiki cen bazowych do 0,6% r/r z poziomu 0,7% r/r. Jak widać Bank Japonii ma coraz więcej powodów do tego, aby zdecydować się na jeszcze głębsze luzowanie polityki monetarnej. To jednak nie przeszkadza zbyt mocno jenowi, który pozostaje silny względem amerykańskiej waluty. Niemniej w ostatnim czasie doszło do wyłamania sekwencji spadkowej, poprzez ustanowienie nowego wyższego szczytu oraz wyższego dołka. Teoretycznie znajdujemy się w  kolejnej fazie wzrostowej.

USDJPY znajduje się relatywnie nisko, ale próbuje odbijać. Źródło: xStation5

Regulamin sporządzania rekomendacji (link)

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót