Sesja azjatycka – Sporo danych z Antypodów

20:15 11 lutego 2019

Podsumowanie:

  • Dane dotyczące wydatków z kart płatniczych w Nowej Zelandii
  • Dane kredytowe i nastroje biznesowe z Australii
  • AUDNZD w kluczowym miejscu

W trakcie sesji azjatyckiej, a w zasadzie nawet nieco wcześniej rozpoczną się publikacje ciekawych danych z gospodarek Antypodów. Wszelkie dane z Australii oraz z Nowej Zelandii mogą zadecydować o kierunku na parze AUDNZD, która znajduje się w bardzo ciekawym miejscu już od kilku tygodni i czeka na decydujący czynnik, który zdecyduje o silniejszej stronie.

Jeszcze dzisiejszego dnia po sesji na Wall Street poznamy dane dotyczące wydatków, które dokonane były za pomocą kart kredytowych oraz płatniczych. Dane te są dosyć ważne z perspektywy sprzedaż y detalicznej, gdyż pozwalają na dokonywanie prognoz, gdyż większość wydatków dokonywanych jest obecnie za pomocą elektronicznego pieniądza. Oczekuje się odbicia za styczeń na poziomie `1,4% m/m po ostatnim spadku na poziomie -2,3% m/m. Z kolei w ujęciu rocznym poprzednio wydatki wzrosły o 0,6% r/r. Warto zauważyć, że ostatni spadek był najwyższym w historii, od kiedy publikowane są dane. Z jednej strony może to być niepokojące, ale z drugiej strony, analizując trendy sprzedażowe w Australii można dojść do wniosku, że duża część wydatków świątecznych była przerzucona na listopad (Black Friday). Jeśli dane odbiją, nie będzie to powód do niepokoju.

 

Wydatki dokonywane za pomocą kart płatniczych mocno spadły za grudzień poprzedniego roku w Nowej Zelandii. Źródło: Bloomberg

Z kolei w trakcie sesji azjatyckiej poznamy dane dotyczące pożyczek mieszkaniowych w Australii. To również bardzo ważna kwestia w tym kraju, ze względu na ogromne zadłużenie oraz chwiejną sytuację na rynku nieruchomości. Przez większość 2018 roku zauważalne były spadki. Po ostatnich spadku na poziomie -0,9% m/m, który okazał się być zdecydowanie mniejszy od oczekiwań, teraz prognozuje się ogromnego cofnięcia na poziomie 2,8% m/m, który nie był widoczny od końca 2017 roku.

Oprócz tego również o godzinie 01:30 w trakcie jutrzejszej sesji azjatyckiej poznamy dane dotyczące zaufania biznesu w Australii oraz indeksu nastrojów biznesu wg NAB. Pierwszy indeks poprzednio wyniósł 3 punkty, natomiast drugi 2 punkty. W Australii nastroje oraz pewność są bardzo nisko, najniższej od 2016 roku.

Sytuacja techniczna na AUDNZD

Teoretycznie od strony fundamentalnej widzielibyśmy większe szanse na umocnienie dla dolara nowozelandzkiego. Co więcej w przypadku Australii znacznie wzrosły szanse na cięcia stopy procentowej. Z drugiej strony dolar australijski jest obecnie bardzo silnie wyprzedany. Odbijają ceny rud żelaza i zaczyna odbijać juan w stosunku do dolara, co może być ważną informacją dla dolara australijskiego. Poziom 1,0500 jest kluczowym długoterminowym wsparciem dla pary. Para zwykle z tego poziomu odbijała w średnim i długim terminie. Z drugiej strony naruszenia tego poziomu zwiększyły się w ostatnich latach (3-4 razy w zależności od punktu widzenia). Widać jednak po tygodniowych świecach, że mamy do czynienia z ogromnym popytem poniżej poziomu 1,0500, dlatego szanse na odbicie z tego poziomu w krótkim terminie są nawet spore.

Para AUDNZD nie może znaleźć się na stałe poniżej poziomu 1,0500, dlatego istnieje duża szansa na próby odbicia z bieżących poziomów w krótkim terminie. Źródło: xStation5

Regulamin sporządzania rekomendacji (link)

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót