Sezon wyników rozpoczęty! Publikacje największych banków na Wall Street

15:57 14 stycznia 2022

Dzisiaj właściwie rozpoczął się sezon publikacji wyników finansowych na Wall Street, jak zwykle raportami banków i innych kluczowych instytucji finansowych za IV kwartał 2021 roku. Dzisiaj poznaliśmy wyniki takich gigantów bankowych takich jak JP Morgan (JPM.US), Citigroup (C.US) i Wells Fargo (WFC.US). Inwestorzy zapoznali się również z wynikami BlackRock (BLK.US), czyli firmy zajmującej się zarządzaniem aktywami. Liderzy sektora finansowego nie zawiedli i odnotowali lepsze wyniki od oczekiwanych. Kluczowe wskaźniki prezentują się następująco:

JP Morgan (JPM.US)

Przychody: 30,35 mld USD (oczekiwane: 29,9 mld USD)

Zysk netto: 10,14 mld USD (wcześniej: 12,14 mld USD)

EPS: 3,33 USD (oczekiwany: 3,79 USD)

Opublikowane przez bank wyniki rozczarowały inwestorów pod względem zysków. Inwestorzy zdecydowali się sprzedać część swoich walorów. Obecnie akcje banku tracą ok. 4,3% przed otwarciem sesji. Źródło: xStation5

Wells Fargo (WFC.US)

Przychody: 20,86 mld USD (oczekiwane 18,85 mld USD)

EPS: 1,38 USD (oczekiwany: 1,02 USD)

Bank podał wyniki znacznie lepsze od konsensusu oczekiwań analityków. Inwestorzy kupują akcje spółki, które przed otwarciem giełdy zyskują około 2%. Warto zauważyć, że jest to bank, który w największym stopniu powinien korzystać na potencjalnym wzroście stóp procentowych. Źródło: xStation 5

Citigroup (C.US)

Przychody: 17,02 mld USD (przewidywane: 16,80 mld USD)

EPS: 1,99 USD (przewidywany: 1,62 USD)

Akcje banku straciły około 3,5% przed otwarciem sesji w USA. W szczegółowych wynikach rozczarowują dane dotyczące tradingu przez bank. Źródło: xStation 5

BlackRock (BLK.US)

Przychody: 5,11 mld USD (przewidywane: 5,16 mld USD)

EPS: 10,42 USD (oczekiwane: 10,15 USD)

Aktywa pod zarządzaniem: 10,1 bln USD (przewidywane: 9,85 bln USD)

Akcje przed sesją na Wall Street tracą ok. 1,7%. Źródło: xStation 5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót