Silne wzrosty na rynku funta, złoto i srebro w odwrocie

17:48 13 września 2019
  • Lepsze od oczekiwań dane ze Stanów Zjednoczonych

  • Funt rośnie w oczekiwaniu na spotkanie Johnson-Juncker

  • Wzrosty na europejskich giełdach, mieszana sesja na Wall Street

  • Dolar kanadyjski i nowozelandzki najsłabsze w koszyku G10

  • Złoto i srebro w odwrocie, zyskuje miedź

W trakcie ostatniej sesji giełdowej tygodnia europejskie indeksy kontynuowały wzrosty. Decyzja Europejskiego Banku Centralnego o wznowieniu programu luzowania ilościowego jest główną przyczyną dzisiejszych dobrych nastrojów w Europie. Również na Wall Street obserwujemy wzrosty, jednak ich skala jest mniejsza niż na Starym Kontynencie. Paradoksalnie może być to wywołane lepszymi od oczekiwań danymi o sprzedaży detalicznej oraz poprawą nastrojów zasygnalizowaną przez indeksy Michigan. W połączeniu z dobrym odczytem inflacji opublikowanym wcześniej w tym tygodniu, te dane sprawiają, że szansa na mocniejsze luzowanie polityki pieniężnej w Stanach Zjednoczonych maleje. Tym samym giełdy nie mają już tak mocnych powodów do wzrostów.

Oczywiście pozostaje jeszcze sentyment rynkowy, który jest obecnie napędzany przede wszystkim przez doniesienia z frontu wojny handlowej. Te w ostatnim czasie są optymistyczne i tym samym zyskują bardziej ryzykowne aktywa. Niemniej wzrost apetytu na ryzyko widać dziś przede wszystkim na rynku surowców. Złoto cofa się po nieudanej próbie pokonania poziomu 1500 USD za uncję. Z kolei na rynku srebra dzisiejsza przecena sięga już 3%. Zyskują za to miedź, lid i aluminium oraz surowce rolne.

Najmocniejszą walutą z koszyka G10 jest dziś funt. Brytyjska waluta zyskuje w odpowiedzi na zaplanowane na poniedziałek spotkanie między Borisem Johnsonem, a Jean-Claude Junckerem. Bardzo dobrze radzi sobie również dolar australijski, który zyskuje w stosunku do wszystkich głównych walut za wyjątkiem funta. Najsłabiej radzą sobie dolar kanadyjski i nowozelandzki. Całkiem optymistyczne nastroje panują również na rynku walut rynków wschodzących - większość walut EM zyskuje wobec dolara. Wyjątkiem jest lira turecka, która mocno traci nawet pomimo lepszego od oczekiwań odczytu produkcji przemysłowej za lipiec.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót