Słaba inflacja producencka w USA zwiększa szanse na cięcia stóp

18:32 8 października 2019

Podsumowanie:

  • Inflacja bazowa PPI w ujęciu miesięcznym zaliczyła największy spadek od 2015 roku
  • Niższa inflacja producencka zwiększa szanse na kolejne działanie ze strony Fed
  • Dolar wciąż zyskuje pomimo względnej pewności rynku co do dalszego obniżania stóp procentowych

Dzisiejsze dane dotyczące inflacji producenckiej ze Stanów Zjednoczonych nie zachwyciły inwestorów. Inflacja PPI bazowa w ujęciu miesięcznym zaliczyła spadek na poziomie 0,3% m/m, co było największym miesięcznym spadkiem od więcej niż 4 lat. Tak ogromny spadek cen bazowych jest oznaką braku jakiejkolwiek presji na ceny, co może zmusić Rezerwę Federalną do kolejnego ruchu w postaci cięcia stóp procentowych. Przypomnijmy, że rynek oczekiwał wzrostu na poziomie 0,2% m/m przy poprzednim wzroście na poziomie 0,3% m/m. W ujęciu rocznym inflacja spadła do 2,0% r/r z poziomu 2,3% r/r i oczekiwano utrzymania tej dynamiki.

Spadek cen ze strony producentów oznacza, że mamy do czynienia z problemami popytowymi. Producenci nie są również w stanie przerzucać wyższych kosztów związanych z taryfami na konsumentów, co zmniejsza ich marżę. Przypomnijmy również, że w grudniu maja wejść w życie kolejne taryfy celne, które dodatkowo uderzą w amerykańskie społeczeństwo. Dzisiejsze dane są ważne w kontekście czwartkowego raportu dotyczącego inflacji konsumenckiej. Oczekuje się utrzymania dynamika inflacji CPI bazowej na poziomie 2,4% r/r.

Inflacja PPI bazowa zaliczyła największy spadek od 2015 roku. Jak widać na koniec 2015 roku zdarzyło się również cofnięcie. Przypomnijmy, że mieliśmy również wtedy spore obawy o kondycję w Chinach, co doprowadziło do wyraźnego odwrotu od ryzyka na rynku. Czy będziemy mieli powtórkę z tamtego okresu? Źródło: Bloomberg

EURUSD wybija się z konsolidacji i znajduje się już poniżej strefy wsparcia wyznaczonej przez dwie średnie ruchome. Kolejne ważniejsze wsparcie to zniesienie 23.6, gdzie widać dwa lokalne dołki z końca sierpnia oraz 12 września. Następnie są to okolice poziomu 1,0900, gdzie znajdują się dwa lokalne dołki z końca września i początku października, które stanowią jednocześnie dwa ramiona formacji oRGR. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót