Spadek PKB w Hiszpanii duży gorszy niż we Włoszech

10:07 31 lipca 2020

Przed momentem poznaliśmy kolejne dane PKB z krajów europejskich. PKB w Hiszpanii spadło o 22,1% r/r w Q2 przy oczekiwaniu spadku 19,7% r/r oraz przy poprzednim poziomie -4,1% r/r. W ujęciu kwartalnym również obserwujemy większy spadek od oczekiwań. Ten wynióśł 18,5% r/r przy ocekiwaniu spadku na poziomie 16,6% r/r oraz przy poprzednim poziomie 5,2% r/r. 

Włochy z kolei zaskakują pozytywnie, choć oczywiście spadki są bardzo duże. W ujęciu rocznym spadek PKB wynosi 17,3% r/r przy oczekiwaniu spadku na poziomie 18,7% r/r. Poprzednio spadek wyniósł 5,5% r/r. W ujęciu kwartalnym spadek wyniósł 12,4% k/k przy oczekiwaniu spadku na poziomie 15% k/k oraz przy poprzednim poziomie 5,4% k/k. 

Przy okazji warto wspomnieć o dobrych danych z Francji na temat wydatków konsumpcyjnych, które w czerwcu wzrosły o 9% m/m pezy oczekiwaniu wzrostu o 3,2% r/r. Inflacja w Polsce wypada tak samo jak wstępna pokazując 3,1% r/r oraz -0,1% m/m. 

Nastroje są niezłe, dlatego indeksy europejskie próbują odrabiać straty. DAX korzysta z mocnej strefy popytowej powyżej 12250 punktów. O godzinie 11:00 dane dla całej strefy euro. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót