Ten Square Games mocno w dół wobec procesu ABB

10:48 13 stycznia 2021

Notowania Ten Square Games (TEN.PL) mocno zniżkowały w trakcie dzisiejszego otwarcia, a w ciągu pierwszych minut handlu kurs tracił blisko 9%. Spółka poinformowała wczoraj, że dwaj założyciele, którzy są kluczowymi akcjonariuszami, chcą sprzedać do 710,4 tys. akcji (stanowiących do 9,78% kapitału zakładowego) w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu (accelerated book-building, ABB). W komunikacie podkreślono, iż zamiarem akcjonariuszy jest pozostanie strategicznymi inwestorami w spółce i dalsze wspieranie jej dynamicznego rozwoju.

Już o poranku inwestorzy poznali informację, iż cena sprzedaży akcji Ten Square Games w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu została ustalona na 500 PLN. Łączna liczba sprzedanych akcji to 710,4 tys., a zatem pakiet ma wartość około 355 mln PLN. Po transakcji Maciej Popowicz i Arkadiusz Pernal wciąż będą jednak stanowić istotną część akcjonariatu - będą posiadać odpowiednio 22,2% i 11,1% ogólnej liczby akcji i głosów w spółce. 

Warto wspomnieć, że podobny proces miał miejsce pod koniec stycznia 2020 roku. Dwójka założycieli sprzedała wówczas pakiet 13,31% akcji po 230 PLN za akcję. Kurs spadł wtedy z poziomu 258,5 PLN, jednak walory bardzo szybko odrobił straty, a część inwestorów zapewne potraktowała przecenę jako okazję inwestycyjną. 

O godz. 10:45 cena akcji Ten Square Games zniżkuje o blisko 5%, spadając poniżej 200-sesyjnej średniej kroczącej. Jeszcze do niedawna kurs poruszał się wewnątrz kanału wzrostowego, jednak początek grudnia przyniósł korektę spadkową. Niedawne minima to poziom 490 PLN. Dla rynkowych byków kluczowy jest teraz powrót powyżej 200-sesyjnej średniej kroczącej. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót