Turcja pozostawia stopy procentowe bez zmian - bez gołębiego wydźwięku

13:10 12 czerwca 2019

Podsumowanie:

  • CBRT pozostawia stopy procentowe bez zmian
  • Bank nie zmienia wydźwięku na bardziej gołębi
  • Bank podkreśla, że restrykcyjne podejście jest kontynuowane w celu obniżenia inflacji

Słabość liry w ostatnich kilkunastu tygodniach była powiązana w mniejszym lub większym stopniu w porzuceniu wskazania na temat potencjalnych podwyżek stóp procentowych. Rynek oczekiwał, że może dojść do zmiany nastawienia na jeszcze bardziej gołębiego. Tak się jednak nie stało i bank podkreśla, że utrzymuje restrykcyjne stanowisko w stosunku do polityki monetarnej, w celu zepchnięcia inflacji na niższe poziomy. Bankw skazuje również, że w dalszym ciągu trwa rebilansowanie się gospodarki. Główna stopa procentowa pozostaje bez zmian. Lira turecka ogranicza straty po decyzji i cofa się z bliskich okolic poziomu 5,8700. Nie mamy jednak do czynienia z dużymi ruchami. 

Lira umocniła się nieznacznie po samej decyzji, ale zmienność dzisiejszego dnia i tak jest lekko ograniczona. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót