Uniper składa pozew przeciwko Gazpromowi⚡ Akcje 8% w górę

11:01 2 grudnia 2022

Niemiecki gigant użyteczności publicznej Uniper (UN01.DE) będący się w finansowych tarapatach od początku inwazji Rosji na Ukrainę rozpoczął proces arbitrażowy przeciwko rosyjskiemu Gazpromowi. Wartość pozwu opiewa na kwotę 11,6 mld EUR:

  • Uniper znajduje się w trakcie nacjonalizacji w ramach państwowego wykupienia, by przetrwać kryzys energetyczny. Firma oceniła dotychczasowe koszty zastąpienia rosyjskiego gazu na około 11,6 mld EUR;
  • Uniper zgodnie z oświadczeniem prezesa Klausa Dietera Maubacha obciążył rosyjski koncern za niedostarczone ilości gazu;
  • Arbitraż zgodnie z oświadczeniem Maubacha będzie negocjowany według prawa szwajcarskiego i odbędzie się w Sztokholmie. Nie będzie zatem prowadzony przez organ oficjalny ale zależny od obu stron i decyzji prawników 'na neutralnym gruncie' na wzór procesów zwyczajowych:

"Chodzi o ilości gazu, które zostały uzgodnione w kontrakcie z Gazpromem, ale nie zostały dostarczone i dla których musieliśmy zamówić zamienniki po niezwykle wysokich cenach rynkowych i nadal musimy to robić (...) Prowadzimy te kroki prawne z całą stanowczością: Jesteśmy to winni naszym akcjonariuszom, naszym pracownikom i podatnikom" - komentował sytuację prezes Unipera.

  • Eksportowe ramię spółki Gazprom zaprzeczyło, że naruszyło kontrakt dotyczący dostaw gazu do Unipera i wskazało, że nie uznaje legalności roszczeń niemieckiej spółki;
  • Według Unipera koszty związane z brakiem rosyjskiego gazu będą rosły do końca 2024 roku choć prezes Maubach ma nadzieję, że firma wróci do zysków już w przyszłym roku. W pierwszych dziewięciu miesiącach 2022 Uniper zanotował blisko 40 mld EUR straty netto, najwięcej w historii niemieckich spółek;
  • Spółka zadeklarowała również dalsze działania mające na celu ostateczne wydzielenie rosyjskiego biznesu Unipro, wystawionego na sprzedaż od połowy 2021 roku.

Cena akcji Uniper (UN01.DE), interwał M30. Na wykresie możemy zaobserwować formację głowy z ramionami (RGR) przy czym formacja zrealizowała się wymazując całkowicie euforyczne, 400% wzrosty rozpoczęte w I połowie listopada. Głównym zadaniem byków będzie w krótkim terminie pokonanie 100 sesyjnej średniej (czarny kolor), która przebiga obecnie w okolicach 4,6 EUR za walor. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót