US OPEN: Płaskie otwarcie na Wall Street

15:35 22 września 2022

Początek czwartkowej sesji na Wall Street przynosi mieszane nastroje. Dzisiejsza sesja jest wyjątkowa zmienna jeśli chodzi o rynek walutowy, który reaguje na liczne decyzje banków centralnych w sprawie podwyżek stóp procentowych. Inwestorzy poznają jeszcze dzisiaj odczytu Conference Board oraz Kansas City FED dla przemysłu.  

Rynek wycenia obecnie 80% szansę na podwyżkę stóp o 75 punktów bazowych na listopadowym posiedzeniu FED. Źródło: Bloomberg

Notowania indeksów amerykańskich. Źródło: xStation 5

Zestawione wykresy indeksu US500 i VIX na interwale D1. Benchmark największych spółek w USA rozpoczyna dzisiejszą sesję relatywnie płasko. Indeks strachu VIX traci dzisiaj blisko 1,2%. Źródło: xStation 5

Wiadomości:

  • Na początku dzisiejszej sesji w USA wzrosty notuje spółka Salesforce (CRM.US), która oświadczyła, że zamierza poprawić efektywność biznesową oraz zwiększyć marżowość.

  • JP Morgan Securities obniżył rekomendacje dla walorów spółki Novavax (NVAX.US) z “neutral” do “underweight”. Powodem obniżenia oceny jest przede wszystkim słaby popyt na szczepionki.

Informacje z amerykańskich spółek. Źródło: Bloomberg

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót