USA: Inflacja nieznacznie powyżej oczekiwań

13:31 13 sierpnia 2019

O godzinie 14:30 poznalismy dane z USA.
Inflacja bazowa: 0.3% m/m
Oczekiwano: 0.2% m/m
Poprzednio: 0.3% m/m

Inflacja bazowa: 2.2% r/r
Oczekiwano: 2.1% r/r
Poprzednio: 2.1% r/r

Inflacja CPI: 0.3% m/m
Oczekiwano: 0.3% m/m
Poprzednio: 0.1% m/m

Inflacja CPI: 1.8% r/r
Oczekiwano: 1.7% r/r
Poprzednio: 1.6% r/r

W pierwszej reakcji po danych kurs EURUSD traci około 10 pipsów (tuż przed odczytem równiez cofnął blisko 10p).
Jeśli chodzi o interwał H4, sytaucja nie uległa zmianie. Kurs utknął w konsolidacji. Pomimo próby wybicia dolnego ograniczenia podczas wczorajszej sesji, cena odbiła się od 50-okresowej średniej SMA i zatakowała linię poprowadzoną po ostatnich wierzchołkach. Dane są nieco lepsze od oczekiwań, inflacja za lipiec okazała się wyższa niż przewidywał to rynek. Wyniki nie są jednak na tyle wysokie, aby zmienić podejście Fed co do dalszego luzowania polityki monetarnej.

Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót