Wall Street rozpoczyna sezon wyników z mieszanymi nastrojami

18:45 15 lipca 2019

Wall Street rozpoczął dzisiaj sesję z nowymi szczytami dziennymi w historii. Niemniej inwestorzy zbyt długo nie utrzymali indeksu tak wysoko i rozpoczęły się spadki do okolic piątkowego zamknięcia. Dzisiaj rozpoczął się sezon wyników wraz z publikacją pierwszego dużego banku. Citigroup zaskoczył lekko pozytywnie wynikami, choć trzeba przyznać, że oczekiwania na cały sezon są raczej mizerne. Jest to efekt spowolnienia gospodarczego oraz wygasanie efektu cięcia podatków. Jutro poznamy wyniki pozostałych innych dużych banków, takich jak Goldman Sachs, JP Morgan, czy Wells Fargo.

Dzisiaj poznaliśmy dane PKB z Chin za II kwartał bieżącego roku. Dane pokazały najwolniejszy wzrost w ujęciu rocznym od 27 lat na poziomie 6,2% r/r. Dane były jednak zgodne z rynkowymi oczekiwaniami i nie wywołały większej zmienności. Warto zauważyć, że w trakcie sesji giełdowej w Europie obserwowaliśmy spore wzrosty.

Pod względem rynkowym warto zauważyć dzisiejsze spadki cen na rynku kryptowalut. Cena Bitcoina nie rzadko traciła dzisiaj powyżej 10%, spadając nawet do 10 tys. USD. Poziom ten wydaje się jednak być dosyć ważnym technicznym wsparciem. Może to być związane z niepewnościami dotyczącymi wprowadzenia własnej kryptowaluty przez Facebook’a.

Cena ropy naftowej znajduje się dzisiaj w odwrocie, pomimo początkowych wzrostów. Te wywołane były wyłączeniem w minioną niedzielę ok. 75% produkcji z Zatoki Meksykańskiej. Zastoje produkcyjne są związane z obecnymi sztormami.

W trakcie sesji azjatyckiej poznamy dane dotyczące inflacji z Nowej Zelandii oraz minutes z ostatniego posiedzenia RBA.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót