Wenezuela zaczyna regulować przekazy pieniężne kryptowalut

16:27 11 lutego 2019

Podsumowanie:

  • Wenezuelski rząd rozpoczyna regulację oraz opodatkowanie przekazów kryptowalutowych
  • Na Filipinach powstał pierwszy bankomat kryptowalutowy, za pośrednictwem największego banku komercyjnego w kraju
  • Byczo nastawieni inwestorzy na Ripple nie są skazani na porażkę, dopóki kryptowaluta utrzyma się powyżej kluczowej linii trendu wzrostowego

Początek tygodnia na rynku krypowalut przynosi wyraźne spadki na Litecoinie, który tracił dzisiaj prawie 5,0% w momencie pisania niniejszego artykułu. Inne kryptowaluty również znajdują się w odwrocie, choć w przypadku Bitcoina oraz Ethereum spadki te są zdecydowanie mniejsze. Dzisiaj skupiamy się na dwóch informacjach dotyczących tego rynku: z Wenezueli oraz Filipin.

W ostatnich miesiącach Wenezuela podjęła istotne kroki nad wprowadzeniem swojej własnej kryptowaluty do funkcjonowania w realnej gospodarce. Celem tego przedsięwzięcia było umożliwienie dokonywania przekazów pieniężnych oraz płatności za pomocą krajowej kryptowaluty, tak samo prosto jak jest to w przypadku zwykłego boliwara, który dotknięty został gargantuiczną inflacją. Teraz wenezuelski rząd ogłosił, że rozpoczyna regulowanie przekazów pieniężnych dokonywanych za pomocą krajowej kryptowaluty. Według dekretu wydanego przez Krajowy Nadzór nad Aktywami Krypto oraz Powiązanymi Aktywnościami (SUNACRIP), przesyłający kryptowaluty wg definicji z dekretu jest zobligowany do zapłaty prowizji finansowej na rzecz instytucji do maksymalnej kwoty 15% obliczonej na podstawie całkowitej kwoty przekazu. Instytucja będzie mogła również od teraz ustalać limity przekazów pieniężnych, ustalać kursy wymiany innych kryptowalut do krajowej kryptowaluty, określać taryfy oraz żądać dane dotyczące stron transakcji. Obecnie miesięczny limit przekazów bez zatwierdzenia ze strony Sunacrip wynosi 10 Petros, co jest ekwiwalentem 600 USD. Z kolei maksymalny poziom pomiędzy dwoma stronami, który musi być zatwierdzony przez instytucje wynosi 3000 USD.

 

 

Ripple utrzymuje się powyżej ważnej linii trendu wzrostowego. Ostatnio mieliśmy do czynienia z pojawieniem się dwóch popytowych formacji na Ripple, jednak zmienność pozostaje znikoma. Źródło: xStation5

Union Bank z Filipin, jeden z największych banków komercyjnych w tym kraju otworzył pierwszy bankomat kryptowaluty. Celem tego przedsięwzięcia jest umożliwienie klientom na łatwą konwersję kryptowalut do walut fiducjarnych i odwrotnie. Bank informuje, że bankomat został zatwierdzony przez bank centralny.

 

 

Po ostatnim wyraźnym odbiciu na Litecoinie dzisiaj obserwujemy postępującą korektę. Z technicznego punktu widzenia kryptowaluta może poruszać się dalej na północ i próbować przetestować opór przy poziomie 40,80 USD. Źródło: xStation5

Regulamin sporządzania rekomendacji (link)

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót