WIG Ukrain znów zyskuje. CoalEnergy 10% w górę

11:14 22 września 2022

W ciągu ostatnich euforyczne nastroje  wśród spółek notowanych na WIG Ukrain opadły w obliczu możliwego przyłączenia separatystycznych republik w Donbasie do Rosji oraz przymusowej częściowej mobilizacji ogłoszonej przez Putina. Byki jednak szybko wróciły do ukraińskich spółek:

  • Akcje CoalEnergy ponownie są liderami wzrostów. Spółka przyciąga spekulacje w obliczu podstawoej działalności jaką jest wydobycie węgla. 
  • Akcje Kernel i Agroton zyskują blisko 4%

Poniżej zestawiamy mapę kopalni CoalEnergy oraz najnowszą mapę frontu amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną (ISW):

Według informacji CoalEnergy siedziba znajduje się w Doniecku, dwie kluczowe kopalnie znajdują się na północny-wschód i północny-zachód od miasta. Źródło: CoalEnergy

Aktualna na dzień 21.09 mapa pokazuje, że Donieck wciąż znajduje się wśród terytoriów okupowanych przez Rosjan. Z map waszyngtońskiego think tanku wynika jednak, że tereny co najmniej jednej koplani firmy znajdują się już po stronie wyzwolonej przez armię Ukrainy. Analitycy uważają, że Ukraina jest w stanie kontynuować odzyskiwanie terytoriów i utrzymać przewagę mimo mobilizacji wśród rosyjskich rezerwistów. Ukraina wciąż może liczyć na potężne militarne i finansowe wsparcie Waszyngtonu choć program umożliwiający sprawniejsze i szersze dostawy uzbrojenia w ramach tzw. Land-Lease nie został jeszcze wdrożony. Źródło: Institute for the Study of War

Wykres akcji Coal Energy (CLE.PL), interwał D1. Walory znajdują się w silnym trendzie wzrostowym, którego dolne ograniczenie wyznaczały w przeszłości 61.8 i 71.6 zniesienia wg. Fibonacciego. Kluczowym krótkterminowym oporem jest 23.6 i 38.2 zniesienie Fibonacciego, które przebiega odpowiednio na poziomach 3,62 oraz 3,20 PLN za akcję. Strefa między 2,52 a 2,24 PLN powinna zatrzymać ewentualne spadki. RSI  przy 58 punktach wciąż nie wykazuje oznak wykupienia mimo silnych wzrostów co teoretycznie może wskazywać, że lepsze nastroje utrzymają się dłużej. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót