馃樂 Wirusowe obawy wracaj膮 na rynek 馃樂

14:44 26 listopada 2021

鉂 Obawy zwi膮zane z nowym wariantem koronawirusa z Afryki uderzaj膮 w rynki

Informacje o kolejnym, gro藕niejszym wariancie Covid zaskoczy艂a dzi艣 rynki. Aktywa ryzykowne, takie jak akcje czy towary przemys艂owe straci艂y dzisiejszego dnia, podczas gdy ceny bezpiecznych aktywów wzros艂y. Inwestorzy po raz kolejny zwrócili si臋 w stron臋 tak zwanych „zwyci臋zców pandemii”, odchodz膮c od akcji spó艂ek naftowych i turystycznych. Spadki cen aktywów podczas poprzednich fal pandemii by艂y raczej krótkotrwa艂e, ale tym razem wiele b臋dzie zale偶e膰 od tego, czy wp艂ynie to na perspektywy polityki pieni臋偶nej, czy jednak obecne perspektywy potencjalnych zmian pozostan膮 bez zmian.

Nowy wariant koronawirusa znaleziony w RPA

Nowy wariant koronawirusa, który jest dzi艣 w centrum uwagi, zosta艂 znaleziony w RPA. Chocia偶 od pewnego czasu pojawiaj膮 si臋 nowe warianty Covid, ten mo偶e wydawa膰 si臋 inny, poniewa偶 mówi si臋, 偶e jest znacznie bardziej przeno艣ny i znacznie bardziej odporny na przeciwcia艂a. Co wi臋cej, jest ju偶 szeroko rozpowszechniony w Afryce Po艂udniowej, a niektóre przypadki odnotowano w krajach azjatyckich. Ze wzgl臋du na to, 偶e istnieje ryzyko, 偶e dost臋pne terapie i szczepionki b臋d膮 nieskuteczne, wobec tego szczepu, gro藕ba na艂o偶enia nowych restrykcji wydaje si臋 realna. Nie wspominaj膮c ju偶 o tym, 偶e wiele krajów, zw艂aszcza w Europie i Azji, rozwa偶a艂o ju偶 na艂o偶enie surowszych ogranicze艅 w celu zwalczania niedawnego wyra藕nego wzrostu liczby przypadków.

Zwyci臋zcy i przegrani

Skala ruchów na dzisiejszych rynkach jest du偶a i w tej sytuacji 艂atwo jest odró偶ni膰 zwyci臋zców od przegranych. Wi臋kszych zmianom sprzyja równie偶 ograniczenie wolumenu wobec obchodu 艣wi膮t w Stanach Zjednoczonych.

Najwi臋kszy cios mo偶na zauwa偶y膰 na akcjach spó艂ek naftowych oraz w akcjach spó艂ek turystycznych czy lotniczych. Nie powinno to jednak dziwi膰, poniewa偶 brak skutecznego sposobu leczenia nowego wariantu prawdopodobnie sk艂oni艂by rz膮dy do na艂o偶enia ogranicze艅 podró偶y w celu ograniczenia lub przynajmniej opó藕nienia rozprzestrzeniania si臋 nowego wariantu wirusa. Surowce energetyczne, takie jak ropa czy benzyna, trac膮 nawet 5-6%, a subindeks Euro Stoxx 600 Travel and Leisure równie偶 traci 5% w ci膮gu ostatniej sesji w tym tygodniu.

Inwestorzy w zwi膮zku z kolejnym zagro偶eniem uciekaj膮 z aktywów o wysokich zwrotach w kierunku bezpiecznych przystani, takich jak frank szwajcarski, jen japo艅ski czy z艂oto, które odnotowuj膮 wyra藕ne wzrosty. Inwestorzy gie艂dowi, próbuj膮c wyprzedzi膰 potencjalne og艂oszenia o restrykcjach, kolejny raz zwracaj膮 uwag臋 na tak zwanych „zwyci臋zców pandemii”. Firmy dostarczaj膮ce 偶ywno艣膰, dostawcy oprogramowania u艂atwiaj膮cego prac臋 z domu, a tak偶e spó艂ki medyczne przeciwstawiaj膮 si臋 ogólnemu nied藕wiedziemu nastrojowi i wyra藕nie zyskuj膮 podczas dzisiejszej sesji.

 

 

Ropa otrzyma艂a dzisiaj wyra藕ny negatywny cios, trac膮c dzi艣 nawet ponad 5%. Ryzyko nowych restrykcji, zw艂aszcza ogranicze艅 w podró偶owaniu, grozi kolejnym du偶ym spadkiem popytu na rop臋. 殴ród艂o: xStation5

Spadek cen surowców - ulga inflacyjna?

Silne spadki mo偶na zauwa偶y膰 na rynkach surowców, zw艂aszcza ropy naftowej i metali przemys艂owych. To z kolei mo偶e przynie艣膰 perspektywy os艂abienia si臋 inflacji w najbli偶szych czasie. To nie jest jednak tak oczywiste. Przypomnijmy, 偶e na pocz膮tku pandemii w 2020 r. ceny surowców równie偶 mocno spad艂y. Chocia偶 pocz膮tkowo zapewni艂o to pewn膮 ulg臋 inflacyjn膮, problemy z 艂a艅cuchem dostaw wynikaj膮ce z lockdownów spowodowa艂y, 偶e w kolejnych miesi膮cach ceny towarów osi膮gn臋艂y wieloletnie szczyty, a nawet nowe historyczne poziomy. Mo偶na w takim razie twierdzi膰, 偶e nak艂adanie nowych ogranicze艅 mog艂oby pog艂臋bi膰 obecne problemy poda偶owe, które jeszcze nie zosta艂y rozwi膮zanie w ostatnich tygodniach czy miesi膮cach. Warto zauwa偶y膰, 偶e pierwsza fala pandemii zaskoczy艂a rynki, a 艣wiatowa gospodarka nie by艂a na to przygotowana. Destrukcja popytu na rop臋 doprowadzi艂a do ogromnej nadpoda偶y, która po raz pierwszy w historii doprowadzi艂a pojawienia si臋 ujemnych cen ropy. W tej chwili sytuacja jest inna. OPEC+ przeciwstawi艂 si臋 wezwaniom Stanów Zjednoczonych i innych krajów do zwi臋kszenia poda偶y, poniewa偶 kartel spodziewa艂 si臋 nasilenia pandemii w sezonie zimowym i zmniejszenia mobilno艣ci, a tym samym os艂abienia popytu. Okazuje si臋, 偶e organizacja producentów ropy mia艂a racj臋, chocia偶 nie byli w stanie przewidzie膰 nowych wariantów wirusów.

 

Podczas gdy ceny surowców spad艂y na pocz膮tku 2020 r., wszystkie straty zosta艂y odrobione w ci膮gu kilku miesi臋cy. 殴ród艂o: Bloomberg, XTB

Lekcje z drugiej fali pandemicznej i fali delta

Spadek cen aktywów na pocz膮tku 2020 roku by艂 bezprecedensowy. Inwestorzy byli kompletnie zaskoczeni restrykcjami i masowo ograniczali ryzyko poprzez wyprzeda偶 niemal ka偶dej klasy aktywów. Jednak, gdy 艣wiat przebrn膮艂 przez kryzys, a rynki odrobi艂y straty, inwestorzy byli bardziej optymistyczni podczas drugiej fali pandemii jesieni膮 2020 r. czy fali wariantu Delta wiosn膮 2021 r. Jak wida膰 na poni偶szych wykresach, Nasdaq-100 (US100), DAX (DE30) i Brent (OIL) do艣wiadczy艂y znacznie mniejszych ruchów ni偶 podczas pocz膮tkowego szoku pandemicznego. Co wi臋cej, rynki te prawie ca艂kowicie o偶y艂y w ci膮gu pierwszych 30 dni handlowych po rozpocz臋ciu drugiej fali i wariantu Delta. Oczywi艣cie nie oznacza to, 偶e tym razem historia si臋 powtórzy, poniewa偶 nale偶y wzi膮膰 pod uwag臋 dodatkowe czynniki. Kluczowe pytanie dotyczy tego, 偶e Fed zdecyduje si臋 na opó藕nienie dalszej normalizacji polityki monetarnej. Niemniej jednak od pocz膮tku pandemii w艣ród inwestorów bardzo popularne by艂y podej艣cia typu „strach przed przeoczeniem” (FOMO) i „kupowanie do艂ka”, co spowodowa艂o, 偶e obawy zwi膮zane z pandemi膮 sta艂y si臋 dobr膮 okazj膮 do kupowania.

DE30, US100 i OIL podczas pierwszych 30 sesji gie艂dowych drugiej fali pandemii. 殴ród艂o: Bloomberg, XTB

DE30, US100 i OIL podczas pierwszych 30 sesji transakcyjnych fali wariantu Delta. 殴ród艂o: Bloomberg鈥嬧嬧嬧嬧嬧嬧

Niniejszy materia艂 stanowi publikacj臋 handlow膮 w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynk贸w instrument贸w finansowych oraz zmieniaj膮ca dyrektyw臋 2002/92/WE i dyrektyw臋 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomenduj膮cej lub sugeruj膮cej strategi臋 inwestycyjn膮 w rozumieniu Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadu偶y膰 na rynku (rozporz膮dzenie w sprawie nadu偶y膰 na rynku) oraz uchylaj膮ce dyrektyw臋 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporz膮dzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupe艂niaj膮cego rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standard贸w technicznych dotycz膮cych 艣rodk贸w technicznych do cel贸w obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomenduj膮cych lub sugeruj膮cych strategi臋 inwestycyjn膮 oraz ujawniania interes贸w partykularnych lub wskaza艅 konflikt贸w interes贸w lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z p贸藕. zm.). Publikacja handlowa sporz膮dzona jest z zachowaniem najwy偶szej staranno艣ci, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na dat臋 sporz膮dzenia i pozbawiona jest wszelkich element贸w ocennych. Publikacja handlowa sporz膮dzana jest bez uwzgl臋dnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w 偶aden spos贸b jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzeda偶y, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrument贸w finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialno艣ci za dzia艂ania lub zaniechania klienta, w tym w szczeg贸lno艣ci za nabywanie lub zbywanie instrument贸w finansowych podj臋te na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w kt贸rym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odno艣nie jakichkolwiek wynik贸w dotycz膮cych instrument贸w finansowych w niej wskazanych, nie stanowi膮 one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odno艣nie wynik贸w w przysz艂o艣ci.

Przeka偶:
powr贸t