Wykres dnia - AUDJPY (16.01.2023)

11:29 16 stycznia 2023

AUDJPY notowany jest dziś wyżej, głównie dzięki słabości japońskiego jena. JPY jest jedną z najgorzej radzących sobie dziś walut gospodarek z G10 po tym, jak Bank Japonii przeprowadził operację skupu obligacji mającą na celu spadek rentowności. Bank Japonii znajdzie się w centrum uwagi w tym tygodniu, ponieważ ma ogłosić kolejną decyzję w sprawie polityki pieniężnej w środę około 4:00 rano, polskiego czasu. Chociaż zmiana poziomu stóp nie jest scenariuszem bazowym a prezes Kuroda najprawdopodobniej zakończy swoją kadencję bez poważnej rewolucji w polityce monetarnej banku, pojawiły się pewne wskazówki, że BoJ przeprowadzi istotny przegląd swojej polityki oraz uważniej przyjrzy się skutkom ubocznym luźnej polityki pieniężnej. Te informacje zwiększyły nadzieje na kolejny jastrzębi ruch ze strony banku. Biorąc jednak pod uwagę niechęć BoJ do podnoszenia stóp procentowych oraz fakt, że wciąż interweniuje on w górnym paśmie docelowej rentowności, wygląda na to, że kolejnym jastrzębim ruchem będzie ew. dalsze poszerzenie pasma. Podczas gdy na decyzję BoJ musimy poczekać do środy, AUDJPY może doświadczyć zmienności podczas nadchodzącej sesji azjatyckiej, ponieważ mają zostać opublikowane ważne, chińskie dane o aktywności miesięcznej za grudzień oraz raport PKB za IV kwartał 2022 r. Dane z Chin mogą istotnie wpłynąć na australijską walutę ponieważ Chiny są jednym z największych partnerów handlowych Australii, głównie w zakresie surowcowym.

Spoglądając na wykres AUDJPY na interwale H4 widzimy, że ostatni ruch wzrostowy na parze został zatrzymany nieco poniżej średnioterminowej linii trendu spadkowego. Następnie para wznowiła spadki, a cofnięcie to zostało zatrzymane przed osiągnięciem dolnego ograniczenia lokalnej geometrii rynku, sygnalizując, że krótkoterminowy trend wzrostowy, który został zapoczątkowany w końcówce grudnia 2022 r. nadal jest w grze.

Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót