Wykres dnia – AUDNZD (03.05.2022)

07:30 3 maja 2022

Para AUDNZD wyraźnie rośnie i znajduje się najwyżej od lipca 2018 roku, przebijając szczyty z sierpnia 2020 roku. Dolar australijski zyskuje bardzo mocno w stosunku do dolara nowozelandzkiego po decyzji RBA o podniesieniu stóp procentowych mocniej niż oczekiwano. Rynek wyceniał jedynie podwyżkę o 15 punktów bazowych, co miałoby sprowadzić stopę procentową do poziomu 0,25%. RBA zdecydował się jednak na podniesienie do 0,35%. Co ciekawe, RBNZ podnosił już stopy 4 krotnie, sprowadzając główną stopę procentową do poziomu 1,5%. RBA jest jednym z ostatnich banków w krajach rozwiniętych, który zdecydował się na podniesienie stóp procentowych. Bank informuje, że kolejne podwyżki będą kontynuowane. Dolar australijski dostaje również wsparcie dzięki mocnym cenom surowców, w szczególności rudom żelaza.

Dolar australijski nie jest zbyt mocny w stosunku do dolara amerykańskiego, który czeka na podwyżkę ze strony Fedu. Z kolei w przypadku pary AUDNZD patrzymy na przebicie poziomu 1,1050. Jeżeli tak wysokie poziomy będą utrzymane w najbliższych kilku sesjach, można oczekiwać próby wzrostu do kluczowej strefy podażowej w okolicach poziomu 1,1300. W przeciwnym wypadku kluczowa strefa wsparcia znajduje się w okolicach poziomu 1,08-1.09.

Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót