Wykres dnia - AUDNZD (16.08.2021)

08:50 16 sierpnia 2021

Podczas gdy uwaga rynkowa coraz bardziej przykuta jest do amerykańskiego dolara, z perspektywy potencjalnego taperingu, to w tym tygodniu duża zmienność może mieć miejsce właśnie na parze AUDNZD. We wtorek minutes z ostatniego posiedzenia RBA, natomiast w środę decyzja RBNZ, gdzie oczekuje się podwyżki stóp procentowych! Oczywiście sama podwyżka może doprowadzić do realizacji zysków na dolarze nowozelandzkim. Z drugiej strony, jeśli zakomunikowana zostanie seria podwyżek, NZD może pokazać się od lepszej strony. 

Dodatkowo warto zauważyć, że ostatnie dane i sytuacja na świecie nie służą AUD. Po pierwsze produkcja przemysłowa w Chinach wzrosła zaledwie 6,4% r/r przy oczekiwaniu 7,8% r/r oraz przy poprzednim poziomie 8,3% r/r. Jak widać ożywienie w Chinach wcale nie jest duże, dlatego bez jakiejś interwencji państwa, aktywa związane z Chinami mogą pozostać pod presją. 

Para AUDNZD zbliża się do lokalnego dołka z listopada zeszłego roku oraz zniesienia 61.8. NIemniej nie można wykluczyć głębszych spadków w okolice poziomu 1,03-1,035, choć przy tych poziomach wielokrotnie w przeszłości widoczna była popytowa reakcja. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót