Wykres dnia - EURGBP (18.05.2022)

10:44 18 maja 2022

Dziś rano o 8:00 opublikowano pakiet danych o inflacji z Wielkiej Brytanii. Inflacja główna CPI przyspieszyła z 7,0% do 9,0% rok do roku w kwietniu. Miesięczny wzrost cen wyniósł 2,5%. Chociaż zarówno miesięczny jak i roczny odczyt wyglądają bardzo wysoko, należy zauważyć, że w obu przypadkach dane rozminęły się z wyższymi oczekiwaniami. Bazowy wskaźnik CPI przyspieszył z 5,7 do 6,2% r/r - zgodnie z oczekiwaniami rynku. Sytuacja wyglądała inaczej w przypadku inflacji producentów - inflacja PPI przyspieszyła z 11,9 do 14,0% rok do roku i była znacznie wyższa niż oczekiwane 12,5% rok do roku. Tak wysokie odczyty inflacji tylko utwierdzają w przekonaniu, że Bank Anglii będzie musiał nadal podnosić stopy procentowe, co prawdopodobnie wpędzi gospodarkę brytyjską w recesję. W taką narrację zdają się wierzyć inwestorzy z rynku GBP, gdyż brytyjska waluta jest najgorzej radzącą sobie walutą z grupy G10 podczas dzisiejszej sesji.

Spoglądając na wykres EURGBP na interwale D1 widzimy, że niedawna krótka korekta spadkowa została zatrzymana przez 50- i 200-sesyjne średnie kroczące (pomarańczowe kółko). Para powróciła dziś powyżej strefy cenowej 0,8460 i wygląda na to, że trend wzrostowy zostanie wznowiony. Jeśli EUR nadal będzie zachowywało się lepiej od GBP, strefą oporu do obserwacji może być poziom poniżej 0,8590.

Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót