Wykres dnia - EURJPY (24.11.2022)

10:23 24 listopada 2022

Opublikowane wczoraj wieczorem minutki FOMC zostały odebrane jako gołębie, gdyż zawierały wzmiankę, że część członków Fed uważa za stosowne zwolnienie tempa zacieśniania w najbliższej przyszłości. To wysłało dolara amerykańskiego niżej i pozwoliło USDJPY na kolejne wybicie poniżej 140,00. Para ta zsunęła się dziś dalej poniżej 139,00, a USD jest najgorzej radzącą sobie walutą G10, a JPY najlepiej. Jednakże dziś uwaga może być skierowana na EURJPY, ponieważ utrzymuje się wysoka zmienność JPY, a EBC ma opublikować protokół z ostatniego posiedzenia dziś o 13:30.

Para ta wygląda również interesująco z technicznego punktu widzenia. Spoglądając na wykres EURJPY na interwale H1 widzimy, że para przebiła się ostatnio poniżej dolnego ograniczenia formacji klina zwyżkującego. Podręcznikowy zasięg wybicia w dół wynosi około 250 pipsów, co stawia potencjalny cel dla niedźwiedzi w okolicach 142.60. Jednakże, aby dotrzeć do tego obszaru, niedźwiedzie musiałyby najpierw pokonać dolne ograniczenie struktury Overbalance przy 144.15. Jeśli tak się stanie, będziemy świadkami teoretycznego krótkoterminowego odwrócenia trendu niedźwiedziego i definitywnego zakończenia ostatniej korekty wzrostowej.

Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót