Wykres dnia - EURUSD (10.06.2021)

10:10 10 czerwca 2021

EURUSD ma przed sobą ważny dzień. Po pierwsze, Europejski Bank Centralny ogłosi decyzję w sprawie polityki monetarnej o godzinie 13:45. Nie oczekuje się zmian ani w stopach procentowych, ani w skupie aktywów. Bank opublikuje również zestaw projekcji makroekonomicznych, które jednak nie powinny się zbytnio różnić od poprzednich. Kluczowym punktem dnia będzie godzina 14:30, kiedy to nie tylko prezes ECB Lagarde rozpocznie konferencję prasową, ale przede wszystkim zostaną opublikowane dane o inflacji z USA za maj. Oczekuje się, że wskaźnik CPI wzrośnie z 4,2% do 4,7% r/r, podczas gdy bazowy wskaźnik CPI przyspieszy z 3,0% do 3,4% r/r. Ostatni raport NFP pokazał wyższy niż oczekiwano wzrost płac, co sugeruje, że inflacja może nie być przejściowa. Pozostaje jednak pytanie, czy Fed nadal będzie to ignorował i czy rynek nadal będzie wierzył bankierom centralnym z USA.

Patrząc na EURUSD z technicznego punktu widzenia, widzimy, że parze nie udało się przebić powyżej strefy oporu wynikającej ze szczytów z końca lutego. Para zaczęła później poruszać się w konsolidacji i przełamała się poniżej dolnego ograniczenia kanału wzrostowego. Zwróćmy uwagę, że na interwale D1 utworzyła się wczoraj formacja pin bara, co może sugerować, że znajdujemy się na lokalnym maksimum. 

EURUSD interwał D1. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót