Wykres dnia: GBPPLN

09:18 15 listopada 2018
  • Funt zyskuje po tym jak rząd popiera porozumienie z UE
  • Los porozumienia jednak nadal niepewny
  • GBPLN pod kluczowym oporem 4,95


Wykres pary GBPPLN wygląda jakby funt najgorsze miał już za sobą. Tym niemniej niepewności polityczna w Wielkiej Brytanii może jeszcze zaowocować ruchem w dół. Źródło: xStation5

Premier Theresa May uzgodniła warunki okresu przejściowego z UE, a następnie to porozumienie zostało przyjęte przez rząd. To już duży sukces i z tego powodu funt w tym tygodniu zyskuje. Jednak najtrudniejszy etap dopiero przed nami. Nawet jeśli dojdzie do szczytu 25 listopada i porozumienie zostanie formalnie podpisane, będzie musiało jeszcze zostać przyjęte przez brytyjski parlament, a część partii rządzącej opowiada się otwarcie przeciwko. Do tego po wczorajszym posiedzeniu rządu dwójka ministrów podobno rozważa rezygnację. Ostateczne przyjęcie porozumienia uwolniłoby potencjał funta, ale może się okazać, że po drodze będziemy mieć jeszcze kilka zwrotów akcji.

Technicznie warto zwrócić uwagę, iż ostatnich kilkanaście miesięcy to formowanie spodka, a to może ostatecznie pomóc parze w wybiciu 4,95 i psychologicznego poziomu 5,00 górą. Niekoniecznie jednak ta sztuka musi od razu się udać. Cofnięć spod oporu mieliśmy już kilka i ruch w kierunku 4,77 przed ewentualnym kolejnym atakiem dałby kupującym lepszą pozycję wyjściową.   

Regulamin sporządzania rekomendacji (link)

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót