Wykres dnia: GOLD (21.01.2022)

11:11 21 stycznia 2022

Złoto wyraźnie zyskiwało na początku tego tygodnia i zdołało wybić się powyżej strefy oporu znajdującą się w rejonach poziomu 1830 USD. Następnie jednak zmienność osłabła i metal szlachetny poruszał się w przedziale 1835-1845 USD. Podczas gdy złoto często zyskuje w okresach zawirowań rynkowych, ostatnio sytuacja wyglądała inaczej. Złoto traciło podczas sesji azjatyckiej, a silny impuls spadkowy pojawił się na początku sesji europejskiej. Cena spadła poniżej 1835 USD i obecnie testuje wspomnianą wcześniej horyzontalną strefę 1830 USD, która powinna być traktowana jako wsparcie.

Słabość na rynku złota można tłumaczyć wzrostem stóp procentowych na rynku. Wzrost rentowności obligacji w USA sprawia, że złoto staje się mniej atrakcyjne jako inwestycja, a perspektywy mogą nie ulec poprawie w najbliższym czasie ze względu na oczekiwane zaostrzenie polityki Fed. Ważnym wydarzeniem dla traderów złota będzie środa w przyszłym tygodniu, kiedy to FOMC ogłosi swoją kolejną decyzję w sprawie polityki monetarnej o 20:00. Na razie nie oczekuje się zmiany poziomu stóp, ale prawdopodobnie zostaną przedstawione pewne wskazówki w tej sprawie.

Patrząc techniczne na interwał H1, notowania złota utworzyły lokalną formację głowy z ramionami, a o poranku doszło do wybicia linii szyi i przyspieszenia spadków. Kurs zbliża się jednak do kluczowej horyzontalnej strefy wsparcia przy 1830$, która w przeszłości stanowiła opór. Dalszy kierunek na tym metalu szlachetnym będzie więc zależał od tego czy poziom 1830$ zostanie zanegowany, czy też pojawi się tutaj reakcja kupujących.

Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót