Wykres dnia - GOLD (21.07.2021)

11:39 21 lipca 2021

10-letnie rentowności w USA spadły wczoraj poniżej 1,15% - najniższego poziomu od lutego 2021 r. Jednak wraz z poprawą nastrojów na światowych giełdach stopy rynkowe zaczęły rosnąć. 10-letnia rentowność obligacji USA wzrosła dziś do prawie 1,25% i wywiera presję na metale szlachetne, takie jak złoto. GOLD podjął nieudaną próbę wybicia się powyżej zniesienia 38,2% korekty majowo-czerwcowej (1 814 USD) dziś rano. Po nieudanej próbie wybicia się powyżej 1814 USD, metal szlachetny cofnął się poniżej 1805 USD. Podczas gdy psychologiczny obszar 1800 USD może oferować pewne wsparcie, kluczowy poziom wsparcia do obserwacji z technicznego punktu widzenia można znaleźć przy zniesieniu 23,6% (obszar 1790 USD).

Niedawny wzrost liczby nowych przypadków Covida na całym świecie może dać bankom centralnym argument za utrzymaniem programów wsparcia w trakcie pandemii, takich jak skup aktywów, a zatem może mieć pozytywny wpływ na ceny złota. Jutrzejszy komunikat EBC w sprawie polityki pieniężnej może wywołać krótkoterminowy wzrost zmienności na złocie.

Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót