Wykres dnia – NZDUSD z szansą dzięki mleku!

11:33 3 marca 2021

Bardzo dawno nie było głośno o cenach mleka. Notowania dolara nowozelandzkiego w dużej mierze zależne były od działań banku centralnego oraz samego dolara amerykańskiego. W obecnych czasach może się to zmieniać, gdyż pierwszy głos na rynku mają obecnie surowce.

Przez długi czas zmiany w cenach mleka w Nowej Zelandii, która jest największym eksporterem na świecie i jednym z największych producentów na świecie, były relatywnie niewielkie. To zmieniło się wczoraj, kiedy indeks GDT (indeks produktów mlecznych) wzrósł o 15%, natomiast główny produkt, czyli mleko w proszku o 21% na aukcji!

Tak wysokie ceny były widoczne w 2014 roku, a cały wzrost cen zaczyna przypominać 2012 rok, kiedy to ceny mleka odbijały z podobnych poziomów co obecnie i sięgnęły bardzo szybko astronomicznych poziomów niemal 6000 dolarów za tonę. W okresie 2012-2013 NZDUSD wzrósł z okolic poziomu 0,75 do 0,85000. Jak widać nawet w krótkim terminie ceny mleka wskazują, że para mogłaby być notowana wyżej.

Ostatnio tak wysokie ceny mleka notowane były w 2014 roku, choć obecnie kilkanaście miesięcy zaczyna przypominać lata 2012-2013. Źródło: Bloomberg

Już w tym momencie widać, że dynamika wzrostu cen mleka znacząco przewyższa dynamikę na rynku walutowym. Z pewnością kolejna aukcja może być obserwowana wyraźnie przez inwestorów walutowych. Możliwe będą również ruchy na NZD wcześniej w oczekiwaniu na wyniki. Źródło: Bloomberg

NZDUSD cofnął się z ważnej strefy oporu związanej z lokalnymi szczytami z lat 2016, 2017. Jednak w momencie wzrostu rynku surowców, NZD prawdopodobnie nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Źródło: xStation5

 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót