Wykres dnia - US100 (28.01.2022)

11:15 28 stycznia 2022

Opublikowanie wczoraj po zamknięciu sesji na Wall Street solidnego raportu za IV kw. 2021 r. przez Apple nie zdołało podnieść sektora technologicznego. Podczas gdy głowne indeksy odbiły się nieznacznie w trakcie sesji azjatyckiej, kolejna fala wyprzedaży nadeszła wraz z rozpoczęciem europejskiej sesji kasowej. W efekcie Nasdaq-100 (US100) ponownie znalazł się w okolicach 14000 pkt. Perspektywy szybszego i bardziej znaczącego zacieśniania polityki pieniężnej przez Fed wywierają presję na rynki akcji, przy czym akcje spółek technologicznych i spółek o małej kapitalizacji odczuwają to mocniej niż inne akcje.

Ostatnia wyprzedaż indeksu US100 była bardzo gwałtowna i niektórzy inwestorzy mogą nie zdawać sobie sprawy, jak duży był to ruch. W ciągu ostatniego miesiąca indeks spadł o prawie 3000 punktów! Aby porównać ten zasięg do historii, przypomnijmy sobie, że podczas pierwszej paniki na rynku, zwiaznej z Covid na początku 2020 roku, indeks spadł o około 3100-3200 pkt w ciągu miesiąca! Oczywiście tym razem US100 spadał z wyższego poziomu i spadek wyniósł ok. 18%, podczas gdy spadek na początku 2020 roku wyniósł ok. 32%. W przypadku wybicia się indeksu poniżej strefy wsparcia 13 900-14 150 pkt. nie można wykluczyć ruchu w dół w kierunku dolnego ograniczenia struktury 1:1 (zasięg wyprzedania z początku 2020 roku).

Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót