Wykres dnia - USDCHF (23.09.2022)

12:32 23 września 2022

Frank szwajcarski mocno spadł po wczorajszej decyzji SNB. SNB podniósł stopy o 75 punktów bazowych, ale wygląda na to, że rynek oczekiwał więcej. Jednak pojawiają się ponownie oczekiwania, że SNB może zdecydować się kolejnym razem na mocniejszą podwyżkę o 100 a nawet 125 pb, aby nie pozostawać w tyle za EBC. Warto zauważyć, że SNB spotyka się 2 razy rzadziej niż EBC. Jednak prezes SNB Jordan nie wyklucza możliwości dokonywania ruchów stóp między spotkaniami, jeśli będzie wymagała tego sytuacja. Kilka dodatkowych wskazówek od prezesa SNB może zostać udzielonych dzisiaj, gdyż będzie przemawiał o 17:30 na spotkaniu z szefem Bundesbanku. Oczekuje się, że prezes Fed Powell, a także Fed Brainard i Fed Bowman również pojawią się dziś na spotkaniu „Fed Listens” (20:00). Jednak Powell wygłosi tylko uwagi wstępne, podczas gdy Brainard i Bowman będą pełnić rolę moderatorów w dyskusjach panelowych.

Patrząc na wykres USDCHF na interwale H4 widzimy, że wczorajszy silny ruch w górę, wywołany decyzją SNB, wypchnął parę poza ostatni zakres notowań, oznaczony jako zniesieniami 50% i 38,2% ruchu w górę rozpoczętego w pierwsza połowa sierpnia. Para kontynuowała zwyżkę i przebiła się powyżej oporu oznaczonego również zniesieniem 23,6%. Później nastąpiło krótkie wycofanie, co doprowadziło do ponownego przetestowania wspomnianego zniesienia 23,6%. Po udanej obronie para wznowiła ruch w górę. Ostatnie maksima w obszarze 0,9860-0,9870 to kluczowy opór, który należy obecnie obserwować.

Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót