Wykres dnia - USDIDX (13.10.2021)

11:22 13 października 2021

Nadchodzący dzień będzie prawdopodobnie ważnym wydarzeniem dla dolara amerykańskiego, dzięki dwóm ważnym wydarzeniom zaplanowanym na dzisiaj. Pierwszym z nich będzie publikacja raportu CPI w USA za wrzesień o godzinie 14:30. Drugim będzie publikacja minutes FOMC o 20:00.

Oczekuje się, że raport o inflacji CPI pokaże brak zmiany w dynamice porównaniu do sierpnia, a wskaźnik główny pozostanie na poziomie 5,3% r/r. Oczekuje się również, że wskaźnik bazowy pozostanie na niezmienionym poziomie 4% r/r. Jednak nieoczekiwane przyspieszenie nałożyłoby presje na Fed do szybszego działania. Skoro jesteśmy przy polityce pieniężnej, dziś wieczorem opublikowane zostaną minutes FOMC z posiedzenia, które rynek uznał za jastrzębie. Fed zasugerował, że jeśli gospodarka rozwinie się zgodnie z oczekiwaniami, wkrótce pojawi się komunikat taperingu programu QE. Rynki nie oczekują, wobec tego dużych niespodzianek, co nie powinno przynieść dużej zmienności. Z drugiej strony, jeśli minutes pokażą wyraźną determinację lub jej brak, wtedy można oczekiwać większego ruchu.

Patrząc na indeks dolara amerykańskiego (USDIDX), widzimy, że osiągnął on ważną strefę cenową na poziomie 94,50, w której nastąpiły reakcje cenowe już w 2015 roku. W takim scenariuszu uwaga byków przesunie się na zniesienie 50% ruchu spadkowego zapoczątkowanego w I kwartale 2020 r. (obszar 96,50). Z drugiej strony, brak przebicia powyżej oporu 94,50 może spowodować, że USDIDX cofnie się w kierunku linii trendu wzrostowego, która obecnie przebiega w pobliżu obszaru 93,00.

Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót